Idag är det barnkonventionens dag

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Vilket innebär att myndigheter, rättsväsendet och beslutsfattare har ett större ansvar att säkra att barnkonventionen efterlevs.

Med andra ord berörs inte bara de områden som är inriktade på enskilda barn, som till exempel barnomsorg, skola och socialtjänst, utan även områden som traditionellt inte förknippas direkt med barn, till exempel samhälls- och bostadsplanering samt trafik- och miljöfrågor.

Barnkonventionen i Alvesta

Alvesta kommun arbetar vi med processen Barnens bästa gäller! i Alvesta för att främja arbetet med barnkonventionen. Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser.

Vi har utbildade barnrättsstrateger i våra förvaltningar som är specialister i barnkonventionen. Vi arbetar även med barn och ungas delaktighet för att möjliggöra att ungas aktörskap får ta plats i vår kommun genom bland annat ett aktivt ungdomsråd och elevråd på våra skolor. Vartannat år genomförs även Ungdomsenkäten LUPP som är ett verktyg för kommunen att få större kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva i Alvesta. Enkäten ligger sedan till grund för Alvesta kommuns arbete och de beslut som fattas och som berör barn och unga.

Mer om barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är en internationell milstolpe rörande barns rättigheter i samhället och att stater har särskilda obligatoriska skyldigheter att se till att rättigheterna upprätthålls. FN:s generalförsamling antog konventionen den 20 november 1989. Det är därför som barnkonventionen uppmärksammas varje år den 20 november, barnkonventionens dag. Nästan alla länder i FN har nu antagit konventionen, vilket gör den till en av de mest accepterade föredragen om mänskliga rättigheter i historien.

Varför det är viktigt att uppmärksamma konventionen?

  • Barnkonventionen erkänner att alla barn har medfödda och likvärdiga rättigheter.
  • Barn har ett skydd mot utnyttjande och övergrepp.
  • Varje barn har rätt till utbildning.
  • Barn har rätt till delaktighet och att yttra sig.
  • Alla barn ska ha samma möjlighet att utveckla sin fulla potential i en säker och stöttande miljö.
  • Varje barn har rätt till ett fullvärdigt liv, hälsa och välmående.
  • Varje barn har rätt till sin egen kulturella identitet.
  • Barnkonventionen gör stater ansvariga för barn och deras rättigheter upprätthålls.