Granskning av förslag till detaljplan i Vislanda

Ett förslag till detaljplan för del av Vislanda 30:1 (Dalvägen) i Vislanda är utställt för granskning.