Granskning ändring av detaljplan Va14 för del av Vislanda 66:10 i Vislanda tätort

Granskningstid 2022-04-01 - 2022-04-18

Gällande detaljplan Va14 reglerar bostadsändamål och prickmark inom den aktuella fastigheten. Syftet med ändring av detaljplan Va14 för del av fastigheten Vislanda 66:10 är att möjliggöra komplementbyggnad som garage inom fastigheten. Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs med standardförfarande

Läs mer: https://www.alvesta.se/Bostad--Miljo/Fysisk-planering/Pagaende-planer/andring-av-detaljplan-va14/