Fler positiva till att bo i Alvesta kommun

För sjunde gången har Alvesta kommun deltagit i statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Den skedde mellan den 23 augusti och 4 november 2019. Vi kan se ett något bättre resultat för Alvesta kommun som plats att bo och leva i än vid den senaste undersökningen 2017.

Undersökningen genomförs med enkät och baseras på ett urval av 1 200 personer i åldrarna 18 – 84 år. Svarsfrekvens blev 43 procent, vilket är något högre än för genomsnittet bland 135 andra deltagande kommuner 2019.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning. Syftet med den är att ur ett medborgarperspektiv ta reda på

  • Hur bedömer medborgarna Alvesta kommun som en plats att leva och bo på?
  • Vad tycker medborgarna i Alvesta kommun om kommunens verksamheter?
  • Vad tycker medborgarna i Alvesta kommun om inflytandet i kommunen?

- Resultatet av medborgarundersökningen är bara en av många indikatorer vi har att arbeta med, det är naturligtvis kul att lite fler tycker att kommunen är en bra plats att leva i, men vi ser också att vi har en del att arbeta med, säger Kjell Rosenlöf, kanslichef.  

Svaren i undersökningen syftar också till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild hur kommunens invånare ser på sin kommun. Resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex (NKI) mellan 0 till 100. Ju högre värde desto bättre betyg har medborgarna gett åt kommunen. Under 40 kan anses vara icke godkänt, över 55 nöjd och över 75 mycket nöjd. 

Kommunens resultat jämförs med de 135 kommuner som var med i undersökningen hösten 2019.

Det sammanfattande betygsindexet för hur medborgarna bedömer ”Alvesta kommun som en plats att bo och leva på” blev 53 (genomsnittet för jämförelsekommunerna blev 59). Alvestas resultat var lägre 2017; värdet var då 51. År 2015 var det 52.

Medborgarna i Alvesta kommun var mera nöjda (i förhållande till jämförelsegruppen) med faktorerna Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter och Kommunikationer.
Och mindre nöjda med
Rekommendation (att flytta hit), Bostäder, Kommersiellt utbud, Fritidsmöjligheter och Trygghet

Det sammanfattande betygsindexet vad medborgarna i Alvesta kommun tycker om kommunens verksamheter blev 52 (genomsnittet för jämförelsekommunerna blev 53). Alvestas resultat var lägre än 2017; värdet var då 55. År 2015 var värdet 51.

Medborgarna i Alvesta kommun var mera nöjda (i förhållande till kommungruppen) med; Äldreomsorgen och Vatten och avlopp.
Och mindre nöjda med Gymnasieskolan

Det sammanfattande betygsindexet ”Vad medborgarna tycker i Alvesta kommun om inflytande i kommunen” blev 37 (genomsnittet för jämförelsekommunerna var 39). Alvestas resultat var lika 2017; värdet var då 37. År 2015 var värdet 34.

Utöver faktiska siffror kan vi även dra andra intressanta slutsatser när man tittar på vem och hur de har svarat; Starkt samband mellan ålder och svarsfrekvens, då det visar sig att det är svårt att få unga att svara. Har man direkt egen erfarenhet av kommunal verksamhet är man mer nöjd, det vill säga kunskap och information utan annan åtgärd kan ge högre nöjdhet. Kvinnor i allmänhet mer nöjda än män; De äldsta mest positiva; Boende i tätort utanför centralorten ger högre betyg; Personer som har högre utbildning är mer nöjda och Nyinflyttade (2 år eller kortare) mer nöjda.