En vecka fri från våld!

Den här veckan uppmärksammas våld i nära relationer lite extra. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur vår Individ- och familjeomsorg arbetar med frågan. Vi har intervjuat vår medarbetare Hanna Sjögren, som är en av dem som jobbar med våld i nära relationer.

Vad innebär våld i nära relationer?
- Jag skulle vilja dela upp våld i nära relationer i två delar. Dels själva våldet och dels nära relationer. Ett vanligt missförstånd gällande våld i nära relationer är att det enbart rör sig om fysiskt våld när det vanligaste våldet faktiskt är det psykiska våldet.

Kan du ge något exempel på psykiskt våld?
-  Psykiskt våld kan vara allt ifrån kränkningar till kontroll och isolering. Ens partner kanske beter sig väldigt svartsjukt och utövar en överdriven kontroll över exempelvis vart man har befunnit sig och vem man har träffat. Våld kan också vara materiellt och ekonomiskt.

Materiellt och ekonomiskt våld?
-  Det materiella våldet innebär att man håller ägodelar som gisslan eller rentav förstör ägodelar som man vet betyder mycket för ens partner. Det ekonomiska våldet kan ta sig i uttryck genom att man inte låter sin partner ha kontroll över egna pengar eller att man använder hot om våld för att få sin partner att skriva på avtal eller lån.

Sexuellt våld existerar också och kan ta sig i uttryck genom otillåten beröring eller liknande, att man måste vara tillgänglig sexuellt, att ha sex mot sin vilja, våldtäkt mm. Sexuellt våld är vanligt i relationer där annat våld förekommer.

Man pratar även om det som kallas för hedersrelaterat våld och förtryck där man utövar våld för att bevara familjens eller släktens heder.

Begreppet nära relation handlar om starka känslomässiga band och innefattar inte bara människor i en tvåsamhet. Våld i nära relationer kan vara en förälder, ett barn, ett syskon eller en person man har en beroendeställning till. Eftersom det är någon man har en nära relation med är det mycket svårare att lämna relationen och ibland förstår kanske inte den utsatte att man är utsatt för våld eftersom det har blivit vardag.

Vad innebär då en vecka fri från våld?

-          En vecka fri från våld är ursprungligen ett samarbete mellan Unizon, MÄN, SKL och Länsstyrelserna. Syftet med veckan är att man vill uppmärksamma Regeringens 10-åriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Hur vanligt är det med våld i nära relationer?
Mycket vanligare än vad vi tror. Var tredje till var fjärde kvinna är utsatt för någon typ av våld i nära relation. Ett vanligt missförstånd är att man tror att våld enbart förekommer i heterosexuella relationer, men det är minst lika vanligt med människor som befinner sig i en HBTQ-relation. Ett annat missförstånd är att män inte blir utsatta för våld, våld mot män förekommer i både homosexuella och heterosexuella relationer.

Hur jobbar man på IFO för att alla ska kunna leva ett liv fritt från våld?
- Om man är utsatt för våld eller om man själv utövar våld mot någon närstående så kan man alltid vända sig till förvaltningen för individ- och familjeomsorg för att få hjälp.

Vad händer om man kontaktar dig för hjälp?

-          Det allra första som händer är att jag försöker lyssna av situationen för att förstå om man vill ha mer allmän information tex hur man gör om man vill skilja sig, vad händer med barnen om vi separerar eller om man behöver hjälp från socialtjänsten för att komma ifrån våldet.

När någon söker hjälp av socialtjänsten på grund av våld så öppnas en utredning där personens behov kartläggs. Det är olika från person till person vilka behov som finns. Någon behöver skyddas från den som utövar våld, någon annan behöver ekonomisk hjälp för att kunna leva själv eller tillsammans med sina barn, någon behöver få prata om det som har hänt och någon behöver stöd vid rättegång. Jag frågar var och en av de jag möter om hur just deras situation har varit. Både våldsutsatta och våldsutövare kan vända sig till socialtjänsten för information och hjälp.

Som anhörig eller som arbetsgivare kan man också ringa och fråga om råd för hur man kan stötta den utsatte på bästa sätt. Som arbetsgivare kan man även få hjälp och råd med förslag på kurser som man kan hålla på arbetsplatsen för att lyfta frågan och för att informera.

I mitt arbete som socialsekreterare har jag ett förvaltningsövergripande samordningsansvar för utbildning och information där jag även genomför utbildningar för personal inom Individ-och familjeomsorgen. Ibland är det svårt för den som är utsatt att sätta ord på sin situation och därför är det viktigt att vi som yrkesverksamma vet hur vi ska fråga och kunna se tecken på våld.

Det är viktigt att komma ihåg att barnen påverkas enormt av våld i hemmet. Även om de inte har sett våld kan de ha hört eller förstått på något sätt. Effekten våld i hemmet har på barn är ofta större än om de själva skulle ha blivit utsatta för våld, barn tar ofta på sig skulden för det som händer och kan orsaka allvarliga svårigheter. Att barn ges möjlighet till hjälp är av den anledningen extra viktigt då barn som bevittnar våld riskerar sämre hälsa senare i livet och får sämre förutsättningar för att leva ett normalt liv. 

Förutom det du har nämnt, vad kan våldet få för konsekvenser?

-          Det mest omedelbara förutom det fysiska våldet är att den utsatte kanske inte klarar av att sköta sitt arbete vilket får ekonomiska konsekvenser. På sikt påverkas den utsatte psykiskt genom oro. Risken för sjukdomar senare i livet ökar även.

Det är viktigt att komma ihåg att våld kan förekomma i alla olika grupper oavsett kön, etnicitet, socioekonomisk status – våldet finns överallt.

För en del personer kan det innebära en dubbel utsatthet om man exempelvis härstammar från ett annat land och inte har kunskap om sina rättigheter och har språkliga svårigheter. Man vet inte alltid att man kan få hjälp från oss eller att man har rätt till tolk. Ytterligare särskilt utsatta grupper kan vara om man exempelvis har en funktionsvariation där man utsätts för våld som är direkt kopplade till de svårigheter man har.