Samråd Spåningslanda etapp 4

Detaljplan för del av Spåningslanda 4:3 (Spåningslanda etapp 4) är nu utsänd på samråd fram till 9 juni 2023. Planförslaget möjliggör bostäder, förskola och service.

Samrådstid: 2023-05-17 - 2023-06-09

Planhandlingarna finns tillgängliga här