Bidrag för inventering av främmande växtarter

Alvesta kommun har beviljats bidrag för arbetet med att bekämpa och begränsa spridningen av invasiva arter.

Just nu träffar världens ledare i miljömötet COP15 om stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. Glädjande besked för Alvesta kommun är att kommunen har fått beslut om att få LONA-bidrag. LONA är en förkortning på lokala naturvårdssatsning och bidraget är ett verktyg för att bevara och stärka naturen, samt att göra den mer tillgänglig.

Alvesta kommun kommer med hjälp av bidraget göra en inventering och kartlägga förekomsten av invasivt främmande växtarter på kommunägd mark, grönytor och anslutande tätortsnära skogar under vår/sommar 2023. Detta i ett led för att kunna bekämpa och begränsa vidare spridning på ett effektivt sätt.

Vad är en invasiv art?

En invasivt främmande art är en art som flyttats från sin naturliga miljö och som i sin nya miljö sprider sig snabbt och får negativ påverkan på biologisk mångfald, människor och djurs hälsa och ekonomin.

Vilka invasiva arter finns i Alvesta?

Läs mer om invasiva arter här: Alvesta - Invasiva arter

Hur jobbar Alvesta kommun med invasiva arter?

Läs mer om projektet här: Alvesta - Inventering invasivt främmande arter