Bevarande av kulturhistoriska värden i Alvesta

(Pressmeddelande) Alvesta kommun har låtit antikvarier kartlägga vilka bostadsbyggnader och miljöer, i Alvesta tätort, som har ett kulturhistoriskt värde. Nu pågår ett arbete med att bedöma dessa värden och ta fram riktlinjer för hur värdena kan bevaras och utvecklas.

Syftet med kommande riktlinjer är att de ska underlätta både för fastighetsägare och kommunen genom att det blir mer tydligt vilka värden som är värda att bevara. Det kommer också att bidra till en ökad förståelse för hur byggnadsnämnden resonerar, när de fått in en ansökan om ändring av en byggnads utformning och samtidigt göra processen och besluten mer förutsägbara.

- Det är viktigt att vi känner till vilka värden som finns, så att vi tillsammans med fastighetsägare kan ta tillvara dessa när tätortens utvecklas, säger Hagart Valtersson ordförande i nämnden för samhällsplanering.

Inventeringen finns framtagen som en rapport och innehåller utpekade byggnader, kvarter och öppna parkområden som är särskilt karaktärsskapande. Byggnader som är identifierade kan exempelvis vara sådana som behållit sin ursprungliga utformning och är representativa för sin tid. Sådana byggnader kan ha stora värden i sig själva, men även i ett sammanhang med omgivande bebyggelse av liknande karaktär.

Kommunens arbete med riktlinjer för utpekade byggnader beräknas vara klart under våren eller sommaren. Ambitionen är att då skicka ut information till berörda men också att bjuda in till dialog för att presentera och diskutera hur kulturmiljövärden kan ses som en tillgång för en byggnad och i en stadsmiljö.

- Vi hoppas kunna skapa ett intresse och stolthet för de värden som finns i respektive fastighetsägares händer och ge inspiration till hur dessa kan utvecklas, menar Patrik Karlsson planchef på förvaltningen för samhällsplanering.

Under året ska även Moheda och Vislanda inventeras på motsvarande sätt som Alvesta och förhoppningen från kommunen är att kunna föra dialog om kulturmiljövärden i Moheda och Vislanda under år 2019.

Kontaktinformation
Patrik Karlsson, planchef, telefon. 0472 - 152 88
Magnus Wigren, t.f. förvaltningschef samhällsplanering, telefon 0472 - 150 68