Beslut om införande av avgifter för resor till och från aktiviteter

I omsorgsnämndens vägledning för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår att omsorgstagares resor i första hand ska ske med allmänna kommunikationsmedel, färdtjänst eller den enskildes bil. I andra hand får resor till och från aktiviteter ske med kommunens bilar, det förutsätts då att resor enligt något av ovanstående alternativ inte går att genomföra vid det specifika tillfället.

I ett syfte att bibehålla möjligheten att använda kommunens bilar till och från aktiviteter införs en avgift. Denna avgift är baserad på Skatteverkets regler om milersättning och fordon vilket för närvarande är 18.50 kronor per mil. Den totala kostnaden fördelas per antalet omsorgstagare som reser i fordonet och kommer börja gälla 2019-04-01.

Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Ersättning kan dock tas ut för exempelvis entréavgifter.