Ändring av Detaljplan för Magasinet 2 m.fl. ute på samråd

Planen syftar till att möjliggöra för en högre utnyttjandegrad och byggnadshöjd för verksamheter och säkerställer en hållbar dagvattenhantering. Planen är ute på samråd mellan 2023-09-12 och 2023-10-03.