Vårt platsvarumärke

Alvesta kommuns politiker har gett oss i uppdrag att ta fram ett gemensamt platsvarumärke för vår kommun. Kommunens roll är att samordna arbetet, men för att det ska bli bra, behövs det ett engagemang från alla som bor och verkar i kommunen.

 

Vad är ett platsvarumärke?

Ett platsvarumärke är den bild man har av en plats, hur man beskriver den, vilka associationer man får och vilka de speciella förutsättningarna är för just den platsen. Platsvarumärket ägs gemensamt av alla som bor och verkar där.

Det är viktigt att säga att det inte är Alvesta kommun som kommer att ansvara för och äga det nya platsvarumärket, utan det tillhör och ska användas av alla som bor och verkar i kommunen.

Det unika med Alvesta

Syftet med ett platsvarumärke är att försöka lyfta det som är bäst och unikt i Alvesta kommun och att den bilden senare ska kunna användas för att marknadsföra vår kommun på olika sätt.

Så här arbetade vi med platsvarumärket

InsamlingenFör att få veta vad som förknippas med vår kommun, vad det bästa är och vilka starka sidor vi har så genomförde vi olika aktiviteter.

Undersökningar

Vi samlade in synpunkter från allmänheten via en julkampanj och olika webundersökningar där man fick lämna synpunkter och förslag kring vad det bästa är med vår kommun. Vi ställde också frågan till alla kommunanställda. En undersökning kring vad besökare i vår kommun tyckte genomfördes under ett par månader på Huseby Bruk.

Input till platsvarumärket ficks ockå från medborgarundersökning och LUPPEN(undersökning bland ungdomar) om vad de tycker i olikka frågor om vår kommun.

Workshops

En rad olika workshops hölls där vi arbetade fram olika tankar kring plasvarumärket. Workshopar genomförde med bla näringslivet (VD-rådet), Ungdomsrådet och besöksäringsföretag.

Intervjuer

Ett antal intervjuer genomfördes av en oberoende konsult med politiker, förvaltningschefer och tjänstemän på Alvesta Kommun. Vidare så frågades männsikor slumpmässigt i Alvesta centrum.

Konsttävling

Under våren 2021 utlyste vi en tävling tillsammans med Alvesta energi. Tanken med tävlingen var att låta fem elskåp få ett konstnärligt uttryck och på så sätt förmedla vad det bästa med Alvesta är. 

Känslan för Alvesta

Känslan för Alvesta 

Till vår hjälp att formulera hur känslan är för Alvesta tog vi hjälp av utomstående ögon i form av Manifesto som har stor erfarenhet av att jobba med platsvarumärken. Tillsammans med Manifesto har Alvestas ”plastvarumärke”, eller som vi hellre säger ”känslan för Alvesta”, utmejslats. 

"Vi ska skapa Sveriges näringslivligaste plats#

Näringsliv är en flitigt förekommande glosa inom platsutveckling, men ingen har använt ordet i superlativform – näringslivligast – åtminstone inte om vi ska tro Google. Detta innebär att det finns goda förutsättningar att göra begreppet till vårt. Den stora fördelen med att skruva till befintliga ord är att vi själva kan bestämma vad nybildningen ska betyda. 

"Hela livet, även näringslivet"

 Vi stärker engagemanget bland medarbetarna i kommunengenom att utvidga det område som kommunen genom sitt uppdrag i praktiken är ensamt ansvarig för: den sociala hållbarheten. För många kommunalt anställda är drivkraften att man är med och bidrar till ett bättre samhälle i livets alla skeden. Man har ”Sveriges viktigaste jobb”, som det hette i en kampanj från SKR för några år sedan. Den delen av kommunens arbetsbeskrivning täcker vi in med Hela livet. 

"Livet efter klockan fem"

I Alvesta tror man även på livet efter klockan fem. Konceptet uttrycker vad invånarnas fritid betyder för platsvarumärket; känslan för Alvesta. Livet efter klockan fem rymmer allt som man gör utanför jobbet i Alvesta. Allt från att låta mountainbiken göra skäl för sitt namn i backen i Hanaslöv till ett besök på Huseby bruks julmarknad. 

Så jobbar vi med känslan för Alvesta

Vi jobbar med att lyfta fram bra och intressanta exempel på "näringslivliga" företag, människor och företeelser i vår kommun. Vi visar på goda insatser och framgångar i kommunen och i kommunens verksamhet för att stärka stoltheten för vår kommun och visa på attraktivitet att besöka, bo, leva och verka här. Vi förmedlar och uppmärksammar och informerar/marknadsför unik natur, evenemang, boendemiljöer med mera som ligger till grund och skapar delar av känslan för vår kommun.

Har du frågor

Har du frågor och funderingar får du gärna höra av dig till vår projektledare Ola Agermark som också är Näringslivsansvarig på Alvesta kommunen. Skicka e-post till Ola Agermark

 

Ordmoln om det bästa med vår kommun

Vi har fått in många bidrag och tankar. Detta har vi samlat i ett ordmoln som beskriver vad ni tycker är bäst med Alvesta. 

Naturen, läget, Hanaslöv, entreprenörskap är några ord som utmärker Alvesta