Folköl

Folköl

Du behöver inte serveringstillstånd för att servera eller sälja folköl men är enligt Alkohollagen (2010:1622) skyldig att anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Detaljhandel med folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och där det också säljs mat. Servering av folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och där mat samtidigt serveras.

Varje företag som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild tillsyn över folkölsförsäljningen, detsamma gäller för dem som serverar folköl. För denna tillsyn ska företaget ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet ska i ett dokument beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av  försäljningsbestämmelserna. Vid försäljning och servering av folköl ska egentillsynen inriktas på att det inte sker till underåriga eller till märkbart berusade personer.

Tillfällig servering eller försäljning av folköl är inte tillåtet. 

Frågor?

Ni kommer enklast i kontakt med alkoholhandläggare genom att ringa Växjö Kommuns växel, 0470-410 00, eller maila på den gemensamma mailadressen alkinbox@vaxjo.se.