Folköl, Tobak & Läkemedel

Den som i näringsverksamhet säljer folköl eller tobaksvaror ska anmäla försäljningen till den kommun där försäljningen sker. Försäljning av receptfria läkemedel utanför Apotek ska anmälas till Läkemedelsverket innan försäljning kan påbörjas.

Tobak

En tobaksvara är en produkt som till någon del innehåller tobak. Hit räknas bl.a. cigaretter, cigariller, röktobak, snus och tobak till vattenpipa. Enligt lagen om tobak och liknade produkter (2018:2088) krävs det tillstånd för att få sälja tobak. Tillståndsansökan görs i den kommun där försäljningen ska ske. Kommunen kommer därefter att pröva den sökandes lämplighet att sälja tobak. Till höger finns anvisningar om vad som ska ingå i ansökan.

Den som säljer tobaksvaror ska utöva egenkontroll. Vid tillståndsansökan ska ett egenkontrollprogram redovisas. Som tobaksförsäljare har du ansvaret för att både du och dina anställda följer tobakslagen. Det ska finnas skrivna rutiner i ett egenkontrollprogram för hur åldersgränsen och övriga bestämmelser om handel med tobak följs och kontrolleras. Till höger finns ett exempel på egenkontrollprogram.

Tillsyn

Kommunen har genom lagen, tillsammans med Polisen, tillsynsansvaret och kontrollerar att försäljningen av tobak och folköl  inte bryter mot tobaks- och alkohollagen. För tillsynen tar kommunen ut en tillsynsavgift.

Läkemedel

Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, som trädde i kraft 1 november 2009, får detaljhandel med vissa receptfria läkemedel bedrivas utanför apoteken. Detaljhandeln måste anmälas till Läkemedelsverket innan verksamheten påbörjas. Läs mer under Läkemedelverkets hemsida genom länk här till höger.

De som bedriver handel med recepfria läkemedel utanför apotek ska utöva särskild kontroll – egenkontroll innehållandes rutiner och instruktioner för att säkra efterlevnaden av lagstiftningen. Instruktioner om vad egenkontrollprogrammet ska innehålla finns i Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med Vissa receptfria läkemedel (LVFS 2009:20)

Det är Alvesta kommun,SBF Bygg och Miljös uppgift att genomföra kontroll över receptfria läkemedel i detaljhandeln.