Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd enligt alkohollagen (2010:1622).

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt, under en viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

Handläggning

Vid varje ansökan prövas sökandens personliga och ekonomiska lämplighet, lokalernas beskaffenhet och om det föreligger risk för olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Sökanden måste visa för tillståndsmyndigheten att man är lämplig att inneha serveringstillstånd. Den sökande är alltså skyldig att inkomma med handlingar som begärs av tillståndsmyndigheten. När samtliga begärda handlingar är inkomna till tillståndsmyndigheten påbörjas handläggningen av ärendet.

Kunskapsprov

För att få serveringstillstånd ska den sökande, utöver att visa att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att bedriva verksamheten, avlägga ett prov för att visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter. För vidare information om kunskapsprovet kontakta kommunens alkoholhandläggare eller se länk till höger för att komma till Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kunskapsprovet.

Serveringstillstånd krävs dock inte om samtliga tre punkter är uppfyllda:

1. serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.