Matchning Kronoberg

Övergripande mål: <br>• Minska arbetslösheten i Kronobergs län<br> • Ett samordnat offentlig initiativ för ökad samverkan med det privata näringslivet<br> • Förbättra kompetensförsörjning och matchning till länets arbetsgivare <br> <br>Projektmål: <br> • 60 % av deltagarna ska avslutas till arbete eller utbildning<br> • Antalet arbetsgivarkontakter ska öka, och resultera i att fler praktikplatser och rekryteringsuppdrag registreras hos Arbetsförmedlingen<br> • Samverkan mellan myndigheterna och kommunerna i länet ska öka gällande matchning och arbetsgivarkontakter.<br> • 90 % av arbetsgivarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med den service de fått av projektet<br><br> Matchning Kronoberg är en strategisk samverkan som syftar till att samla relevanta offentliga aktörer för att skapa bättre förutsättningar för matchning och kompetensförsörjning i Kronobergs län. Projektägare är Växjö kommun och projektet ska bedrivas i samverkan med Alvesta, Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kronoberg.

Matchning Kronoberg består av tre delar, den ena handlar om strategisk samverkan genom att grupper som redan idag finns etablerade kopplas ihop på ett tydligare sätt. Den andra delen av Matchning Kronoberg innebär matchare som arbetar riktat mot arbetsgivare. Den tredje delen består i att förbereda målgruppen och kvalitetssäkra matchningen, genom förberedande inspirationskurser och genom att handledare utbildas som kan stötta deltagare och arbetsgivare.

 

  1. Strategisk samverkan kring matchning och arbetsgivarkontakter Tydliggöra syftet och förstärka kopplingarna mellan grupper som idag finns kring matchning och arbetsgivarkontakter både lokalt och regionalt. För att uppnå en strategisk samverkan kring matchning och arbetsgivarkontakter ska de forum, samverkansgrupper och mötesplatser som finns idag kartläggas och beskrivas. Detta görs med utgångspunkt från styrgruppsmedlemmarna och utöver kartläggning om vilka grupper och samverkansforum som finns kommer även ett antal frågor att ställas kring syfte och innehåll. Detta kommer sedan att presenteras för styrgruppen som på så vis får en helhetsbild och genom påverkansmöjligheter i sina respektive organisationer kan föreslå förändringar för en förbättrad strategisk samverkan kring matchning och arbetsgivarkontakter. För att uppnå en ökad strategisk samverkan ingår även att hitta metoder för att bättre använda den kunskap som samlas in och de analyser som görs av exempelvis Arbetsförmedlingen och näringslivskontoren i kommunerna som underlag i planering av insatser och kommande satsningar.

 

  1. Matchare - Personell samverkan kring matchning och arbetsgivarkontakter Matchare som samordnat och strategiskt genomför besök hos arbetsgivare, för att fånga upp ”dolda jobb”, rekryteringsbehov, möjligheter att ta emot praktikanter och studiebesök. Samt undersöka framtida kompetensbehov. Matcharna ska ha kunskap om kommunernas arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning, samt näringslivskontorens och Arbetsförmedlingens insatser. Utgångspunkt både i socialt ansvarstagande och i kompetensförsörjning. Matcharna ska ha fokus på arbetsgivarkontakter och i sitt arbete ges möjlighet att bygga långsiktiga relationer med arbetsgivare lokalt och regionalt. I denna del är metodutveckling av yttersta vikt och för att tillförsäkra att metoder och arbetssätt arbetas fram på ett kvalitativt sätt, ska matcharna inledningsvis fokusera på ett mindre område exempelvis en bransch och sedan utvärdera och arbeta med systematiska förbättringar.

 

  1. Förberedande insatser för målgruppen och kvalitetssäkrad matchning Deltagarna i projektet erbjuds inspirationskurser med mycket inslag från näringslivet för att förbereda målgruppen för praktikplatser och rekryteringar. Detta för att ge matcharna möjlighet att lära känna deltagarna och på så vis kvalitetssäkra matchningen för att öka förutsättningarna att en praktikplats eller rekrytering leder till en varaktig förankring på arbetsmarknaden. Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv är det viktigt att projektets insatser kan erbjudas alla deltagare. Coacherna ska därför utbildas för att kunna ge stöd till arbetsplats och till deltagare, med särskilt fokus på deltagare som står långt från arbetsmarknaden och deltagare med nedsatt arbetsförmåga. Även arbetsplatsen ska ges goda förutsättningar genom att handledarutbildning erbjuds för att kunna ta emot deltagare med behov av stort stöd. Projektets resurser ska komma alla deltagare till dels, oavsett kön.