Kompetens för Framtiden

Kommunerna upplever en särskild utmaning med det ökade mottagandet av asylsökande och nyanlända barn och ungdomar inom skola och boende. Detta är två viktiga områden för att barn och ungdomar ska inkluderas i det svenska samhället. Utmaningen är att i skola och boende se till att anställda känner sig trygga i sin yrkesroll för att bemöta asylsökande och nyanlända barn och ungdomar på ett professionellt sätt som främjar integrationen. Det kan ur den anställdes perspektiv handla om att utveckla den pedagogiska förmågan eller öka kunskap och förståelse om olika kulturell bakgrund, säkerhet, jämställdhet m.m. Genom att kompetensutveckla anställda inom skola och boende (skol- och fritidspersonal, personal på HVB- och stödboende samt gode män) förväntas projektet resultera i att anställda känner sig trygga i sin yrkesroll samt att anställda har rätt kompetens för att bemöta barn och ungdomar på ett sätt som gör att integrationen främjas