Mötesplats 2020

Mötesplats 2020 i Alvesta utgår från de behov vi ser och de kontakter vi byggt upp med olika organisationer och andra verksamheter som arbetar med målgruppen. Vi arbetar med anpassade studiecirklar som ska vara lättillgängliga och attraktiva för målgruppen, men även med information mot allmänheten. Vi har under de senaste åren haft framgångsrika projekt i Alvesta och vi har skapat ett nätverk med olika föreningar och organisationer, som nu är engagerade i projektet.

Alvestamodellens principer
- Att skapa egenmakt hos deltagarna i våra cirklar. Egenmakt, som ofta går under namnet empowerment, handlar om att varje individ har förmågan att hitta sina egna styrkor om omgivningen stöttar på rätt sätt. Vi har sett många lyfta från utanförskap genom att återupptäcka förmågan att lära sig tillsammans med andra och bli delaktiga i ett meningsfullt sammanhang.
 
- Uppsökande arbete och nära kontakt med relevanta samarbetspartners. I dagsläget samarbetar vi med Alvesta kommun, Allbohus AB, Arbetsförmedlingen samt invandrarorganisationer och handikapporganisationer som arbetar med målgrupperna.

-Att långsiktigt arbeta för att starta sociala företag inom nischer som deltagarna själva arbetar fram.
 
-Att åstadkomma strukturella förändringar genom att bidra till projektets samtal på lokal, nationell och europeisk nivå.

- Att skynda långsamt. Den som under längre tid befunnit sig i utanförskap måste få bygga upp sin förmåga och sin tillit stegvis. Vi ser alla steg som viktiga och har respekt för att det kan ta tid att ta sig tillbaka in i samhället igen. Vi tror att vårt arbete kan vara ett viktigt steg på vägen.