Moheda 4:192 med flera (Nord)

Plan för bostäder i centrala Moheda.
Sidans innehåll
Karta över Moheda centrum där område för bebyggelse är markerat.
Det vitmarkerade området visar detaljplan för Moheda 4:192 m.fl (Nord). Det rödmarkerade visar detaljplan för Moheda 4:192 m.fl (Syd).

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i centrala Moheda.
Förslaget bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan. Detaljplanen genomförs med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900 PBL).

Nord och Syd

Planområdet blev efter granskningen uppdelat i två delar. Den första delen, benämnd Nord, består av fastigheterna Moheda 4:206 och Moheda 4:205. Den andra delen, benämnd Syd, består av fastigheten Moheda 4:192.

Planprocessens skede

Uppstart detaljplan
Samråd
Granskning/utställning
Antagande
Överklagande
Gällande (Laga kraft)

Planhandlingar

Antagandehandlingar Moheda 4:192 m.fl. (Nord)

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Senast uppdaterad 22 mars 2024