Specialpedagog

Central specialpedagog inriktning förskola

Handledande och utbildande funktion på individ-, grupp och organisationsnivå inom specialpedagogiska frågor. Riktas mot personal i förskolan samt förskolechef. Genomför observationer med fokus på den pedagogiska miljön, det sociala samspelet samt bemötande. Stödjer personal i användandet av kartläggningsmaterial. Finns även möjlighet till kompetenshöjande insatser genom föreläsningar.


Central specialpedagog inriktning skola 

Tar emot, diarieför och delar ut uppdrag till övriga professioner i skolteamet. Ger handledning i specialpedagogiska frågor på individ-, grupp- och organisationsnivå till lärare och rektorer. Genomför observationer på individ- och gruppnivå. Utredning av elevers matematiska och/eller läs- och skrivförmåga. Föreläser inom det specialpedagogiska området t.ex. bemötande, ledarskap, pedagogiska anpassningar m.m.

Arbetar även mot särskola, förskoleklass och gymnasiet.