Förskoleteamet

Förskoleteamet jobbar främst förebyggande och hälsofrämjande. Vi har i första hand ett handledande, rådgivande och fortbildande uppdrag. I teamet ingår specialpedagog, psykolog samt språk-och motorikpedagog, som tillsammans med förskolorna samarbetar kring insatserna till verksamheterna.

Arbetet är inriktat på att tillsammans med personalen bygga lösningar med fokus på barnets lärande och utveckling. Insatserna sker på individ-, grupp- och organisationsnivå utifrån verksamhetens behov och på förskolechefens initiativ. Vi är stöd i samverkansärenden med externa verksamheter.