Centrala Barn- och Elevhälsans värdegrund

Centrala Barn- och Elevhälsan är en del av utbildningsförvaltningen som har en gemensam värdegrund sammanfattad med värdeorden Bemöta, Bejaka och Berika. Tillsammans tar vi ansvar för att

"Våra barn och elever blir världsmedborgare och utvecklar vårt hållbara samhälle."

Vi i Centrala Barn- och Elevhälsan har tillsammans arbetat med vad dessa ord och underliggande ledord betyder för oss.

Bemöta

Inkludering

Likvärdighet

Trygghet

Relationellt förhållningssätt

Jämlikhet

Vi bemöter den enskilde individen med respekt. Vi ser varandra på ett positivt sätt och uppskattar varandras olikheter.

Ordet bemöta är ett centralt begrepp utifrån våra olika yrkesroller. I det professionella mötet går vi in med öppna sinnen, inga förutfattade meningar. Alla förtjänar ett gott bemötande, vuxna som barn. Det som är i fokus är barnets och elevens bästa, att barnet och eleven är välmående och utvecklas i våra verksamheter. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom att utveckla goda relationer och ett nära samarbete med verksamheterna.

Bejaka

Nyfikenhet

Engagemang

Glädje

Inflytande

Kreativitet

Vi tror på individens inneboende kraft och att när möjlighet ges finns en vilja att utveckla sig själv, gruppen och verksamheten.

Vi bejakar de vi möter, vi lyssnar och är nyfikna, samtidigt som vi utmanar. Vi skapar utrymmen för reflektion och personlig utveckling. Vi stödjer kollegialt lärande, vi tror på att individer har störst potential att utvecklas när de själva vill. Vi arbetar autonomistödjande, vi tar inte över och löser problem åt individerna utan försöker hitta verktygen som vi tror finns hos dem själva.

Berika

Mångfald

Omvärld

Utveckling

Kunskapsfokus

Behörighet

Vi delar frikostigt med oss av våra erfarenheter och kunskaper till de vi möter. 

Vi går in med en förståelse för att varje individ och verksamhet har olika förutsättningar. Vi har det i åtanke i varje enskilt möte. Alla möten ska vara berikande och vi bidrar med relevant kunskap och forskning.