Samverkan med BUP

Samverkan med BUP

Landstinget Kronoberg och länets kommuner har inlett en utvecklad samverkan mellan förskola/skola och BUP (barn- och ungdomspsykiatrin).

Syfte

Att ge länets barn, ungdomar och deras familjer bästa möjliga bemötande, stöd och insatser.

Målgrupp

Barn och ungdomar upp till 18 år med inlärningsproblem, beteendeproblem och brister i sin förmåga till koncentration, målinriktat arbete och socialt samspel, dvs. neuropsykiatrisk problematik.