Psykologer

Psykologverksamheten inom förskola och skola ska tillföra psykologisk kunskap på organisations-, grupp- och individnivå. Arbetsmetoder är i första hand rådgivning, konsultation, handledning och fortbildning till personal i verksamheten. Efter information till rektor tar personal själv direktkontakt med psykologerna i dessa ärenden.

Som komplement till pedagogisk analys är testning och utredning då barn/ungdomar har inlärningssvårigheter ett annat ansvarsområde. Dessa uppdrag går via specialpedagog och diskussion med rektor till chefen för stödverksamheten.

Övriga uppgifter kan vara krisplanering och akutinsatser inom detta område, samt i undantagsfall kortvarig rådgivning till föräldrar och ungdomar.

Det kan också bli aktuellt med bedömning av barns/ungdomars behov inför remiss till andra instanser ( t ex Barn- och Ungdomshabiliteringen och Barn- och Ungdomspsykiatrin.