Språkstöd

Språket ligger till grund för all kommunikation. Att kunna tala, förstå, att ha ett språk och att kunna använda det. Men också att kunna läsa och skriva blir allt viktigare i vårt samhälle. De barn som behöver stöd i sin språkutveckling har rätt till det.


I kommunen finns nu språkgruppen  Delfinen. De arbetar med barn i åldern 4-6 år som har  försenad tal- och språkutveckling.  Delfinen kan ta emot 6 barn samtidigt och har en halv dags verksamhet i veckan.
Målsättningen är dels att utveckla barnets språkliga kommunikativa förmåga, dels att ge handledning till ansvarig personal.

Språkgruppen arbetar utifrån en individuell utvecklingsplan och med hög personaltäthet med

  • munmotorisk träning för barn med oralmotoriska svårigheter
  • stöd i kommunikationen med hjälp av tecken och bilder
  • en strukturerad miljö för att stimulera språkutvecklingen
  • regelbunden handledning till berörd personal
  • regelbunden föräldrakontakt

I verksamheten finns förskolepedagoger, talpedagog, logoped (barnets logoped), motorik- och bildpedagog samt specialpedagog. Läs mer i den handlingsplan som gäller språkstöd i förskolan, se högerspalt.

Talpedagogen arbetar också i grundskolan.

Mobilt språkteam

Språkstödet utökades under hösten 2009 med ett mobilt språkteam. Syftet med detta är att upptäcka alla barn med språkstörning. 
Språkteamet har som mål att nå ut till fler barn som behöver stöd, samt att ge detta stöd i barnets ordinarie miljö. Man kommer dessutom att träffa och träna med barnet 3-4 gånger /vecka, vilket innebär ett ökat stöd. Teamet kommer som tidigare att handleda personalen, och därmed utvecklas kompetensen kring barnet.

I grundskolan finns ett mobilt språk- och lästeam. Detta vänder sig till elever med behov av stöd inom kommunikation, tal och språk men även till elever med läs- och skrivsvårigheter.

Varje barn/elev som behöver ska ha ett individuellt träningsprogram som upprättas i samråd med logoped, språkteam, ansvarig på förskola/klasslärare/mentor, vårdnadshavare samt elev. Programmet ska beskriva nuläge, sätta upp mål, innehålla konkreta träningsåtgärder samt ha en tidsplan med datum för utvärdering och uppföljning.