Styrdokument

Vad säger styrdokumenten?

De styrdokument, alltså lagar och förordningar som gäller för grundskolan är:

  • skollagen
  • skolförordningen 
  • läroplaner 2011

I de nya styrdokumenten som gäller för skolan nämner man inte specifikt elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I stället använder man formuleringen "elever i behov av särskilt stöd" eller "elever som har svårigheter". Den enskilde elevens behov ska avgöra hur undervisningen utformas.
Skollagen säger att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever som behöver särskilt stöd. Rektor har det yttersta ansvaret för att så sker. Det är också rektor som ansvarar för att åtgärdsprogram utformas.
Behovet av stöd ska utredas, så snart det visar sig att en elev riskerar att inte klara de krav som ställs. Om man bedömer att en elev behöver extra stöd ska ett åtgärdsprogam upprättas. Detta ska ske tillsammans med elev och vårdnadshavare. I åtgärdsprogrammet ska tydligt framgå vilka behov eleven har och hur man ska uppnå de kort- och långsiktiga mål som sätts upp. Det ska också framgå hur uppföljning och utvärdering ska ske.
Särskilda anvisningar för arbete med åtgärdsprogram finns.

Nytt är också att betyg ska sättas från år 6. Liksom tidigare kan särskilda skäl finnas för att man får bortse från delar av kunskapskraven. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning som inte är tillfällig. Skolan är dock skyldig att göra så att alla elever har möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har rätt att använda sig av tekniska hjälpmedel i undervisningen.    

Skolverket har ställt samman en skrift om vad som gäller för elevers rätt till kunskap och särskilt stöd. Där finns en sammanfattning de bestämmelser och lagar som gäller elever i alla skolformer. Se länk till höger.

Även Svenska Dyslexiföreningen har gjort en sammanfattning av lagar och förordningar för skolan och vad som gäller för elever med svårigheter. Se länk till höger.