Litteratur

Om språklig medvetenhet och språklekar

BarnetsBarnets Språkliga Kommunikativa Förmåga

Ett arbetsmaterial till förskolans personal
Bok och CD med kopieringsunderlag

Författare: Maria Morin, ill. Pia Sällström

Förlagstryckeriet Vitterleken, Fritsla 2009

Ladda ner infoblad

Beställning direkt till Fia Henningsson Tfn. 0472-151 41

Före Bornholmsmodellen-språklekar i förskolan, Sterner & Lundberg,  Natur och Kultur 
2011

Bornholmsmodellen, vägen till läsning Språklekar i förskoleklass I Lundberg, Natur och Kultur 2007

Bornholmsmodellen i praktiken, Rydkvist, Natur och Kultur 
2012

God läsutveckling, Lundberg, Herrlin, Natur och Kultur 2014

God läsutveckling i praktiken Konkreta exempel, metodiska tips och kopieringsunderlag, 
A Hedenfalk, L Munck, A Palm N&K 2015

Studiehandledning till God läsutveckling, fortbildning i grupp, Fylking N&K 2005

God skrivutveckling, Kartläggning och undervisning, I Lundberg, N&K 2015

God skrivutveckling, Studiehandledning, A Strid, N&K Utkommer i juni 2009

God skrivutveckling i praktiken Konkreta exempel, metodiska tips och kopieringsunderlag, 
A Hedenfalk, L Munck, A Palm N&K 2015

Språklekar i skolan, Frylmark, OrdAF 2002 

Strategier för läsförståelse, Franzén, Ekelunds förlag 2005

Svårt att läsa och skriva, Wallenkrans, Warne förlag 1999

27 glada kliv, Hemmingson, Kimga HB 2003

Om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Alla kan lära sig läsa och skriva, Lundberg, N&K 2006

Dyslexi en introduktion, Stadler, Studentlitteratur 1994

Dyslexi - en kunskapsöversikt, Myrberg, Vetenskpasrådet 2007

Dyslexi - förbannelse eller möjlighet?

Bok 1 "Att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter"

Bok 2 " Levnadsberättelser" Individuella berättelser baserade på 40 intervjuer, Föhrer, Magnusson, BTJ förlag 2010 (Daisyskiva ingår)

Dyslexi för föräldrar, Seth, Heimdal, Jansson, Informationsförlaget 1997

Dyslexi, från teori till praktik, Lundberg, Höien, Natur & Kultur 1999

Dyslexi - stavfel i generna, Kere, Finer, University press 2008

Dyslexi, Vad är det? Vad kan vi göra? Madison, Johanson, Företagslitt/ Kommunlitt 1998

Dyslexi. Problem och möjligheter, Lindell, Utbildn.förl Brevskolan 1996

Dyslexi, Stavfel i generna, Kere & Finer, Karolinsa Institutet University Press  2008 

En liten bok om dyslexi, Ingvar M, NoK 2008

Förebygga och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. Metodisk handbok, Birgit Druid Glentow, Natur och Kultur 2006

Handlingspärm för undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter, Cedermark, Grimlund, Ekelunds Förlag 2001

Hoppande bokstäver, Madison, Folksam 1988

Knäck koden - en hoppfull bok om dyslexi, Lagerström, JB Public Relations 2011

Konsten att läsa faktatexter, Lundberg N&K 2006

Läsinlärning och självförtroende, Taube Rabén & Sjögren 1997

Läsutveckling och dyslexi, Jacobson, Lundberg, Liber 1995

Smart start vid lässvårigheter och dyslexi, Andersson, Belfrage, Sjölund, N&K 2006

Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter, Ohlis, Lundgren, FMLS

Fler litteraturtips, broschyrer och information finns på intresseföreningarnas hemsidor; Dyslexiförbundet FMLS och Svenska Dyslexiföreningen.

Om matematiksvårigheter/dyskalkyli

Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter, Ljungblad, Argument 2000

Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter, Butterworth, Yeo, N&K 2004

Dyskalkyli - finns det? Lundberg, Sterner, N&K 2009

Dyskalkyli och matematik Adler,Nu-förlaget 2001

Matematiksvårigheter och dyslexi, Malmer & Adler, Studentlitteratur 1996

Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger de ihop? Lundberg, Sterner, N&K 2006