Förebygga

Hur arbetar vi förebyggande i Alvesta kommun? Delfinen

I hela kommunen arbetar vi från förskola och förskoleklass med förebyggnade språkträning för alla barn.

Förskola

Språkträning. Ett material som grundar sig på barnets språkliga kommunikativa förmåga används i kommunens förskolor. Materialet finns samlat i språklådor. De riktar sig till barn i åldern 1-3 år och 3-5 år och omfattar
innehåll
(begreppsförståelse)
form (grammatik, tal) och
användning (barnets förmåga att svara, fråga, protestera, informera mm).
Materialet är ett redskap för att dels strukturera vad som görs och dels få kunskap om barnets förmågor och brister. Dessutom kan materialet ge förslag på vad som kan finnas på barnets lekhyllor. Läs mer här
Handledning och hjälp medutvecklingsplaner kan PedagogCentralen bidra med. Vid behov och godkännande av föräldrar finns det samarbete med logopedmottagningen och habiliteringen i Växjö.  För barn i åldern 4 - 6 år med kraftigt försenad tal- och språkutveckling finns Språkgruppen Delfinen

Förskoleklass

Förskoleklassen arbetar med fortsatt språkträning enligt Bornholmsmodellen, ett program som systematiskt stimulerar och utvecklar den språkliga medvetenheten med hjälp av språklekar.
Denna träning kan hos många barn förebygga läs- och skrivsvårigheter.
(OBS! Förutom materialet på Bornholmsmodellens hemsida finns också Ingvar Lundbergs bok från 2006 "Bornholmsmodellen, vägen till läsning, Språklekar för förskolan" Natur och Kultur).

Grundskolan

Från ht 2006 ska ett språk- och läsutvecklingsschema (SLUS) användas på alla skolor, tills vidare från år 1. Med hjälp av schemat och SLUSpärmen görs en kartläggning av den enskilde elevens läsförmåga och läsintresse. I pärmen finns konkret diagnosmaterial. Syftet är att hjälpa och stimulera eleven utifrån hans/hennes förutsättningar.
Språk- och läsutvecklingsschemat och allt material i pärmenföljer helt "God läsutveckling" av Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin. Materialet finns sedan 2007 i bokform "God läsutveckling i praktiken". Konkreta exempel, metodiska tips och kopieringsunderlag, N&K.

2015 producerades ett nytt material i kommunen, som bygger på  Ingvar Lundbergs bok "God skrivutveckling".
Boken innehåller konkreta exempel, metodiska tips och kopieringsunderlag, N&K.