För pedagoger

Logga

 Svenska Dyslexiföreningen arbetar för att
-sprida kunskap och medvetenhet dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
-omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet
-på olika sätt tillvarata läs-och skrivhandikappades intressen
 Föreningen ger ut tidskriften Dyslexi och anordnar utbildningar mm.

 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten
(tidigare Specialpedagogiska institutet)
är en rikstäckande myndighet för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor.

Specialpedagogik
är Lärarförbundets specialtidskrift med reportage från skolor, rapporter om forskning, debatt mm.

Skolverket
ska stödja förskolor och skolor i deras verksamhet. Detta gör man bl agenom insatser för utvecklingsarbete. Skolverket ska också sprida kunskap om forskning, metoder och erfarenheter som rör skolan.

LÄSK  LÄSK-pärmen
kan laddas ner från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, FDBs hemsida. Pärmen vänder sig i första hand till föräldrar med råd och tips på hur man kan stötta barn med dyslexi, men den innehåller också mycket som är användbart i skolan. 
LÄSK-pärmen har omarbetats som en följd av nya skollagen. De drygt 40 sidor som har ändringar finns också för nedladdning för den som har en äldre upplaga av pärmen.   

Hemsidan har också många länkar och information för alla som är intresserade av dyslexi.

Ett framgångsrikt arbetssätt

karaktäriseras av att det:

    utgår från elevens kunskapsnivå kan upprätthålla intresse och motivation för att träna läsning och skrivning omfattar olika metoder och används i kombination beroende av elevens svårigheter består av kontinuerlig och strukturerad undervisning erbjuder tidiga insatser i läs- och skrivinlärningen stöds av dataprogram i kombination med lärarstöd med hjälp av analyserade läromedel ger såväl pojkar som flickor stimulans i läs- och skrivutvecklingen följs upp och utvecklas kontinuerligt stimulerar elever att utveckla egna effektiva strategier i sin läsning och skrivning i samverkan med hemmen stödjer eleverna i deras läs- och skrivutveckling

(Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter, Konsensusprojektet s. 102, se ovan: Läs och skriv)

Tips

till den som undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

(Från Sigrid Madisons lista)

- Sätt eleven långt fram
- Tala tydligt. Förklara svåra ord
- Skriv tydligt
- Tvinga aldrig en lässvag elev till oförberedd högläsning
- Låt eleven visa vad han/hon kan muntligt
- Stimulera intresset för läsning på alla tänkbara sätt
- Ge anvisningar om hur texten ska bearbetas
- Förvarna i god tid om prov och långläxor
- Ge instuderingsfrågor
- Låt eleven använda bandspelare
- Kopiera overheadmaterial till eleven
- Repetera mycket
- Låna ut språkband
- Lär ut minnesmetoder
- Vid prov:
Ge eleven mera tid
Läs frågorna högt
Låt eleven ge muntliga svar
Kontakata speciallärare för hjälp
- Täta föräldrakontakter