Åtgärda

Så här tar vi hand om elever med läs- och skrivsvårigheter.

I Alvesta kommun finns en plan för att upptäcka, utreda och bemöta elever med läs- och skrivsvårigheter.

Plan för att upptäcka, utreda och bemöta elever med läs- och skrivsvårigheter

  • Screening eller tester
    För att hitta elever med läs- och skrivsvårigheter kontrolleras samtliga elever varje år med hjälp av screening eller tester (se under rubriken "Upptäcka")
  • Kartläggning Samtliga elevers läsutveckling följs noggrant de första skolårenmed hjälp av SLUS, ett Språk- och läsutvecklingsschema som följer "God läsutveckling" av I Lundberg och K Herrlin (läs mer under rubriken "Förebygga").Ytterligare pedagogiskkartläggning ligger sedan till grund för ett åtgärdsprogram.
  • Åtgärdsprogram utformas och följs upp med träning inom klassens ram. Detta utvärderas efter lämplig tid.
  • Fördjupad pedagogisk utredning Om träningen inte gett tillräcklig effekt ska en fördjupad pedagogisk utredning göras och följas av träning och kompensation med stöd av speciallärare/specialpedagog. Om svårigheterna kvarstår kan en elevvårdskonferens besluta om vidare åtgärder. Uppdrag skickas då via specialpedagog på enheten till verksamhetschef Anders Olsson.
    Denna kontakt kan leda till konsultation hos t ex psykolog eller talpedagog eller i vissa fall ytterligare utredning. Ett nytt detaljerat åtgärdsprogram med kontinuerlig uppföljning utformas tillsammans med elev och föräldrar.

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram skrivs när en elev behöver särskilt stöd.
Ågärdsprogrammet preciserar hur träningen ska gå till, vem som har ansvar för de olika delarna, samt när en utvärdering ska ske.

Träning

En elev med läs- och skrivsvårigheter behöver träning på rätt nivå. Det förutsätter en kartläggning, för att man ska hitta svaga och starka sidor hos eleven. Detta görs av lärare/speciallärare ute på skolorna och ligger till grund för den träning eleven sedan får.

Kompensatoriskt stöd

För att en elev med läs- och skrivsvårigheter, ska få stöd i sin fortsatta utveckling är det viktigt att skolan ger kompensatoriskt stöd. Det gäller både pedagogisk och teknisk kompensation.

Den pedagogiska kompensationen består i åtgärder för att underlätta för eleven. Läraren kan t ex tänka på att förklara ord, ha muntliga genomgångar, ge eleven en kopia på det som skrivs på tavla och overhead. En elev med läs- och skrivsvårigheter kan också få göra prov muntligt eller få längre tid.

Teknisk kompensation kan bestå i att eleven använder inlästa böckerrättstavningsprogram,   talsyntes ("talande dator") och dataprogram som kan användas för att underlätta skolarbetet.

Mer information om utrustning och programvaror som finns på Centrala Barn och Elevhälsan finns under fliken Skoldatateket i menyn.