Mottagande i särskolan

Beslut om mottagande i särskolan är en myndighetsutövning. Handläggningen av mottagande i Särskolan, utförs av samma person som är LSS-handläggare för barn och ungdom.

För att en elev ska tas emot i särskolan ska föräldrarna ansöka om det. Innan beslut kan fattas måste det finnas ett beslutsunderlag. I beslutsunderlaget ska finnas psykologutlåtande med begåvningsbedömning, läkarutlåtande, pedagogisk utredning samt social utredning.

För att man ska få läsa enligt särskolans kursplan ska man ha en utvecklingsstörning.

Det är frivilligt att gå i särskola.