Centrala Barn- och Elevhälsan

Elevhälsans ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsa finns till för

förskolan, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till;

Skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser tillgodoses.