Centrala barn- och elevhälsan

Elevhälsans ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsa finns till för

förskolan, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Elevhälsans består av:

Skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser tillgodoses.