Skolskjuts anpassad skola och daglig verksamhet

Information om skolskjuts till anpassad skola och daglig verksamhet.

Vem har rätt till skjuts?

Varje kommun är skyldig att för elever i anpassad skola anordna skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionshinder eller någon annan särskild omständighet. Kommunens skyldighet omfattar dock inte om eleven väljer att gå i annan anpassad skola än den som kommunen hänvisar till.

Särskild skjuts ska inte betraktas som enstaka taxiresor utan som ett antal fastställda rutter med en tidtabell som anger ungefärliga avgångstider. Rutterna börjar i regel längst ut i kommunen med färdriktning mot centrala Alvesta på morgonen och omvänt efter skoldagens slut. Avgångstiderna till skolan är anpassade till undervisningen så att eleverna varje dag anländer till skolan i god tid före skolstarten. Hemturen avgår vanligtvis tio minuter efter skoldagens slut.

Dessa resor samordnas även med arbetsresor till och från daglig verksamhet.

Skolskjutsregler

För att skolskjuts ska erbjudas behöver gångvägen mellan elevens bostad och skola överstiga den minimigräns som angivits i de regler som Utbildningsnämnden beslutat om.

Årskurs        Bostad - Skola

F-klass                Minst 2 km
Åk 1-2                 Minst 2 km
Åk 3-4                 Minst 3 km
Åk 5-6                 Minst 4 km
Åk 7-9                 Minst 5 km

Alvesta kommuns elever medges skjuts till och från den skola som eleven är hänvisad till. Behovet av skolskjuts bedöms och ansökan görs i samband med att eleven börjar sin skolgång. Kan en skolskjutsberättigad elev resa med allmän kollektivtrafik på egen hand till och från skolan får eleven ett busskort (skolkort ).

Elev som inte klarar resor med allmän kollektivtrafik reser med särskild skoltaxi. Elev som reser med skoltaxi kan även ha rätt till busskort för att kunna träna att klara av resor med allmän kollektivtrafik.

Ansvar och säkerhet

Föräldrar och åkande ska möta upp skolskjutsen utanför bostaden/hänvisad hållplats och föraren ska överlämna eleven till personalen på skolan. Åkande behöver vara klara minst fem minuter innan utsatt avgångstid. Om den åkande inte är klar när bussen/bilen kommer får egen skjuts ordnas och betalas av den enskilde.

Tillfälliga avbokningar görs av vårdnadshavare direkt till taxi/bussbolag. Vid andra långvariga förändringar kontaktas bokningsansvarig/samordnare för anpassad skola/daglig verksamhet.

Bussbolaget har genom chauffören ansvar för åkande under tiden de åker till och från skolan och verksamhet. Chauffören rapporterar till skolan eller bokningsansvarig/samordnare om något har hänt under skjutsen. Rektor på respektive skola har ansvar för elev/åkande under skoldagen.

På och avstigning ska ske lugnt. Åkanden ska sitta stilla under färden, och bilbälte ska användas.

Resor till korttidsboende, fritidshem och korttidstillsyn för barn och unga upp till 20 år

I Alvesta kommun kan resor även erhållas till och från fritidshem och korttidsboende, om det gäller vistelse på korttidsboende i samband med skoldagen. Grundregeln är att resan börjar eller slutar vid skolan för att räknas som skolskjuts.

I övrigt har föräldern själva ansvaret att transportera sitt barn till och från korttidsboende.

Elever mellan 6 och 12 år, har rätt till skolskjuts till och från fritidshem, i samband med skoldagen. För de elever/åkande som är över 12 år och är beviljade kortidstillsyn, gäller samma regler som för resa till och från fritidshem.

Elev/åkande har rätt till skjuts till fritids/korttidstillsyn även under lovdagar. Skjuts under lovdag bygger på ett samordnat resande på anvisade tider. Ska elev/åkande åka andra tider än de erbjudna får föräldrarna själva ordna transport.

Under lördag och söndag och helgdagar såsom jul, -nyårs, midsommarafton erbjuds normalt sett ingen skjuts.

Praktikresor

I de fall elev/åkande är ute på praktik ansvarar skolan för dessa transporter till och från praktikplatsen.

Växelvis boende

Ett växelvis boende/resande innebär att elev/åkande kan ha rätt till skolskjuts om nedanstående uppfylls: 

  • att elev/åkande/åkanden har ett varaktigt och regelbundet boende
  • tidsmässigt likvärdigt uppdelat hos båda vårdnadshavarna.
  • att båda vårdnadshavarna är bosatta inom Alvesta kommun
  • att kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda