Skolskogen

Vislanda Skolskog

Skolskogen är ett 34 hektar stort skogsområde. Tyvärr drabbades skogen hårt av Gudruns framfart. Stora delar av den gamla skogen, som vi hade löfte om att få ha kvar och att den skulle få utvecklas fritt, blåste ned.

Genom bidrag har vi med hjälp av skogsstyrelsen kunnat göra en ny skogsbruksplan och de nya idéerna är vi på gång att förverkliga. Genom skogen har Alvesta kommun också dragit ett motionsspår, som utnyttjas flitigt. Vi kommer nu att få en skog med större inslag av lövträd.

Som kulturminnen i skogen finns två kolbottnar och ett litet stenbrott. I kanten av skogen rinner också en bäck.

I skogen finns en uppbyggd kulle för pulkaåkning och ett timrat vindskydd med grillplats och på en annan plats ytterligare en grillplats och en bod med förråd och WC.

Den delen som ligger närmast skolan kallar vi för Äventyrsskogen och där finn en scen med åskådarbänkar, vedbod, grillplats och en bro över bäcken.

Skolskogen börjar där skolgården slutar.

Målsättningen med arbetet i skolskogen är att ge eleverna mjölighet att:

 • uppleva naturen
 • att väcka lust och nyfikenhet för naturen
 • få ett ekologiskt tänkande
 • använda ett undersökande arbetssätt
 • arbeta med uppgifter där flera ämnen är integrerade
 • få stimulans till skapande verksamhet
 • lära sig samarbeta
 • lära känna skogliga natur- och kulturmiljöer
 • studera praktiskt skogsbruk
 • arbeta praktiskt

Arbetet i skolskogen skall ge eleverna kunskap om skogens betydelse för:

 • biologisk mångfald
 • en hållbar utveckling
 • ekonomi
 • rekreation

De lägre klasserna gör regelbundet utflykter till skogen, där de leker, tränar samarbete, följer årstidernas växlingar, arbetar med artkunskap mm.

De högre klasserna studerar växt och djurliv, de ekologiska sambanden, ägnar sig åt samarbetsövningar mm. De har också haft möjlighet att följa skogsbrukets kretslopp från plantering till slutavverkning. Eleverna har även arbetat med röjning och planteringar. Under slöjd- och tekniklektioner har elever arbetat med timring av vindskydd, gjort en bod, byggt en bro över bäcken och gjort en smålandsgärdesgård. De har även fått vara med att göra en tjärdal och sett hur tjära framställdes förr.

Fritidshemmet gör regelbundet utflykter till skolskogen både på eftermiddagstid och under loven.