Vislandaskolan

Vislandaskolan

Vislandaskolan är en F–9 skola där alla medarbetare, personal, föräldrar och elever samlas runt skolans professionella objekt–LÄRANDET.

Vislandaskolan

  • har 460 elever och är indelad i arbetslag, F–3, 4–6 och 7–9
  • är en skola som arbetar för att skapa den "röda tråden" i ett F–9 perspektiv
  • är en skola som arbetar för att alla elever skall få möjlighet att finna en positiv självbild, utvecklas utifrån sin egen erfarenhetsvärld i den takt och på det sätt som är optimalt för den enskilda eleven
  • är en skola som ger eleverna möjligheter till både ålders och ämnesintegrering, men där vi även arbetar i åldershomogena grupper
  • är en skola som ger föräldrar möjlighet att aktivt delta i planeringen av elevernas skolgång
  • är en skola där eleverna tillsammans med personalen planerar, genomför och utvärderar verksamheten
  • är en skola där synen på lärande innebär att det är en aktiv och skapande process, som förstärks av dialogen i samarbetsgruppen eller med den handledande pedagogen.