Vislandaskolan

Vislandaskolan

Skolans mål är att utveckla kommunikativa, kritiskt kunskapsskapande, socialt medvetna elever och personal med stort självförtroende och en god självkänsla.

Vislandaskolan är en F–9 skola där alla medarbetare, personal, föräldrar och elever samlas runt skolans professionella objekt–LÄRANDET.

Vislandaskolan

  • har 460 elever och är indelad i arbetslag, F–3, 4–6 och 7–9
  • är en skola som arbetar för att skapa den "röda tråden" i ett F–9 perspektiv
  • är en skola som arbetar för att alla elever skall få möjlighet att finna en positiv självbild, utvecklas utifrån sin egen erfarenhetsvärld i den takt och på det sätt som är optimalt för den enskilda eleven
  • är en skola som ger eleverna möjligheter till både ålders och ämnesintegrering, men där vi även arbetar i åldershomogena grupper
  • är en skola som ger föräldrar möjlighet att aktivt delta i planeringen av elevernas skolgång
  • är en skola där eleverna tillsammans med personalen planerar, genomför och utvärderar verksamheten
  • är en skola där synen på lärande innebär att det är en aktiv och skapande process, som förstärks av dialogen i samarbetsgruppen eller med den handledande pedagogen

Skolan är organiserad med en rektor och biträdande rektor. De tillsammans med representanter ur respektive arbetslag, med undantag för kök och fritidsgård, bildar en ledningsgrupp på skolan.

Organisationsstrukturen är en ”botten upp” där mycket ansvar är delegerat till arbetslagen tillika även inflytandet i det pedagogiska arbetet.

Rektors uppgift tillsammans med ledningsgrupp är att visa på den riktning skolan gemensamt ska arbeta emot.