Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Rutiner för synpunkter och klagomål

Information i första hand till vårdnadshavare och elever

Huvudmannens ansvar

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.” Skollagen 4 kap. 8 §

Utbildningsnämnden fastställde 2013-03-20 följande rutin, UN § 17.

Kontakta förskolan/skolan först

Vi arbetar med att ständigt förbättra våra verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för utveckling av innehåll och kvalitet. Om du eller ditt barn inte är nöjd med verksamheten i förskolan eller skolan vill vi att du kontaktar oss. Klagomål utreds och återkopplas till den som lämnat klagomål och till den verksamhet som berörs.

Synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt. Skriftlig kontakt med Alvesta kommun registreras som allmän handling.

Steg 1: Vänd dig till berörd lärare/förskollärare

Steg 2: Vänd dig till berörd rektor/förskolechef

Steg 3: Vänd dig till chefen på Utbildningsförvaltningen

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Information hittar du på www.skolinspektionen.se
Om Skolinspektionen/Barn- och elevombudet efter utredning kommer fram till att skolan inte följt gällande bestämmelser får skolan kritik och skall då ändra sitt sätt att arbeta.