Skolval

Alla barn som är folkbokförda i Alvesta kommun och ska börja förskoleklass hösten 2023 får en reserverad plats i en grundskola.

Skolval 

Alla barn som är folkbokförda i Alvesta kommun och ska börja förskoleklass hösten 2023 får en reserverad plats i en grundskola.

Är ni nöjda med ert barns reserverade plats behöver ni inte göra någonting.

Alla barn som är folkbokförda i Alvesta kommun och ska börja årskurs 7 hösten 2023 får en reserverad plats i en av kommunens grundskolor, såvida barnet inte redan går i årskurs sex på en friskola där det finns årskurs 7 eller på en kommunal skola i annan kommun där det finns en årskurs sju.
Då reserveras inte automatiskt en plats i en grundskola i Alvesta kommun.
Om ditt barn istället önskar gå på en kommunal skola i Alvesta kommun så måste du kontakta utbildningsförvaltningen.
Är ni nöjda med ert barns reserverade plats behöver ni inte göra någonting.

Elever som börjar förskoleklass eller årskurs sju höstterminen 2023 har möjlighet att välja annan skola i skolvalet som är öppet mellan den 16–31 januari 2023. Vid val av annan skola än den reserverade är elever normalt sett inte berättigade till skolskjuts.

Jag vill besöka en skola, är det möjligt?

Kontakta berörd skola för mer information om de tar emot besök eller inte.

Om mitt barn går i årskurs sex på en kommunal skola i Alvesta kommun där det finns en årskurs sju, måste jag söka skola i skolvalet då?

Nej, om ditt barn vill gå kvar på den skolan behöver ni inte göra något val.

Söka fristående skola

Barn/elev som ska söka en fristående skola behöver göra ett val i skolvalet. Vid val av annan skola än Alvesta kommuns kommunala skolor ansvarar du som vårdnadshavare för kontakten med skolan.

Observera att om barnet inte får plats på den sökta fristående skolan så får barnet placering på den reserverade skolan i kommunen.

Skolvalet steg för steg- Reserverad plats

Är ni nöjda med ert barns reserverade plats behöver ni inte göra någonting.
Vill ni välja en annan skola, så gör ni det via Alvesta kommuns e-tjänster under perioden 16-31 januari.

Ändringar i ansökan

Under tiden som skolvalet är öppet (16–31 januari) kan ni när som helst ändra ert val. När skolvalet har stängts går det inte att göra några ändringar.

Skicka in ansökan

Om ett barn bor växelvis på två adresser utgår vi från folkbokföringsadressen.

Fritidshem för barn i förskoleklass

Om du arbetar eller studerar och ditt barn behöver vara på fritidshem behöver du göra en fritidshemsansökan. Även det görs via kommunens e-tjänst.

En fritidshemsplats kan påbörjas från 7 augusti 2023. Har du frågor eller behöver hjälp med att göra din ansökan kontakta vårt kontaktcenter på telefonnummer 0472-15 000. För att underlätta planeringen vänligen ansök om fritidshemsplats senast 31 maj 2023. Ansökan görs via Alvesta kommuns e-tjänst.

Beslut om skolplacering

Placeringsbeslut skickas till vårdnadshavare i april.

Klassplacering

Det är skolan som sköter klassplacering, eller klassindelning.

Om du lämnar in skolvalet för sent

E-tjänsten stängs den 31 januari. Eventuella önskemål som lämnas till utbildningsförvaltningen efter skolvalsperioden kommer att hanteras efter att skolplaceringarna är klara.

Skolskjuts

När ditt barn börjar förskoleklass finns rätt till skolskjuts om det är mer än 2 km mellan hemmet och den reserverade skolan (se skolskjutsriktlinjer), men det krävs en ansökan. Planeringen av skolskjutsar pågår under våren. Därför vill vi ha er ansökan om skolskjuts senast den 16 april. Skulle behovet uppstå senare, så ansöker ni då det blir aktuellt. 
För att skolskjuts ska kunna gälla från läsårets start ska ansökan ha kommit in senast 16 april. Vi kan inte garantera att ansökan som kommer in efter det hinner hanteras innan skolstart.

Barn som ska börja årskurs 7 hösten 2023 har en plats i skolbussen om de har längre än 5 km till den reserverade skolan. Ansökan om skolskjuts behöver inte göras för barn som börjar årskurs 7 som har längre än 5 km till den reserverade skolan.

Detaljer om skjutsen för F klasselever och nya skjutsbarn i årskurs 7, skickas ut i juni.
Vid val av annan skola än den reserverade är elever normalt sett inte berättigade till skolskjuts.

Om du saknar e-legitimation

Har ert barn särskilda behov eller har barnet eller du skyddad adress/skyddad identitet alternativt ofullständigt personnummer eller saknar e-legitimation ska ni inte ansöka via e-tjänst utan kontakta kontaktcenter, 0472-150 00.