Modersmålsundervisning

Elever med annat modersmål än svenska kan ansöka om modersmålundervisning. Undervisningen erbjuds till elever i årskurs 1 till 9 och är frivillig.

Modersmål – ett skolämne

Ansökningsblanketten hittar du under dokument & blanketter, nedan till höger, liakså avanmälan.


Personal på skolan har också tillgång till blanketterna via Schoolsoft, om du behöver hjälp.

Modersmål är ett skolämne, vilket betyder att undervisningen följer Skolverkets kursplan och eleven får betyg från årskurs 6. Genom undervisningen får eleven utveckla sitt modersmål och lära sig mer om den egna kulturen. Språk och lärande hänger samman, liksom språk och identitet. Ju mer utvecklat modersmålet är, desto snabbare tillägnar man sig ett andra språk. Eftersom hela undervisningen sker i det aktuella språket, ska eleven ha grundläggande kunskaper i det (gäller ej de nationella minoritetsspråken som har utökade rättigheter).

Undervisningen sker i grupp och erbjuds på utvalda skolor efter skoltid. För mer information om på vilken skola som modersmålsundervisning i ett språk erbjuds, kontakta Utbildningsförvaltningen.
Om eleven går på en fristående skola, kontakta rektorn på skolan.
Eleven har rätt att läsa modersmål under max 7 år sammanlagt under tiden i grundskolan och gymnasiet.

Villkor

Elever i grundskolan och grundsärskolan erbjuds modersmålsundervisning enligt 10 kap 7 § och 11 kap 10 § skollagen om

1. en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
2. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
3. eleven har grundläggande kunskaper i språket
4. det är minst fem elever i en språkgrupp i grundskolan och grundsärskolan
5. lämplig lärare finns.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmål i elevens nationella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska). Krav på lämplig lärare gäller.

Aktuella språk

Planering inför hösterminen pågår under vårterminen.

Ansökan om modersmålsundervisning

Nuvarande elever/vårdnadshavare meddelar sin lärare om fortsättning kommande termin.
Om elev inte önskar fortsätta med modersmålsundervisning meddelas detta med blankett "Avanmälan från modersmålsundervisning".
Ansökan görs via blankett "Ansökan om modersmålsundervisning". Ni finner de till höger, under "dokument och blanketter"

Om elev/vårdnadshavare sökt modersmålsundervisning tidigare men inte blivit erbjuden plats på grund av att det varit för få elever eller att lämplig lärare inte funnits, görs en ny ansökan varje termin. Gamla ansökningar sparas inte av utbildningsförvaltningen.
Antagning till modersmålsundervisning görs en gång per termin.

➢ Sista datum för ansökan till modersmålsundervisning för höstterminen är den 15 september.
➢ Sista datum för ansökan till modersmålsundervisning för vårterminen är den 30 januari.

Ansökan gäller enbart för elever i kommunal grundskola och grundsärskola årskurs 1–9.

Ansvar

Ansvaret för modersmålsundervisningen är delat. Verksamhetschefen organiserar och samordnar modersmålsundervisning för elever i Alvestas kommunala skolor. Elevens rektor har det övergripande ansvaret för eleven och modersmålsläraren, då eleven bara kan ha en rektor och undervisningen är ett skolämne. 
Om det är nödvändigt förläggs undervisningen i modersmål på annan skola, för att uppnå en bättre samordning och undervisningskvalitet. 

Modersmålsundervisningen erbjuds efter ordinarie skoldagens slut. Elevens rektor har tillsynsansvar för eleven även under den tid eleven har modersmålsundervisning.