Modersmålsundervisning

Elever med annat modermål än svenska kan ansöka om modersmålundervisning. Undervisningen erbjuds till elever i årskurs 1 till 9 och är frivillig.

Modersmål – ett skolämne

Aktuellt:

Nu pågår planering och uppstart av modersmålsundervisning i flera olika modersmål. När organisationen för ett språk är klar skrivs eleven in i Schoolsoft och lektionen läggs in på elevens schema.


Ansökningsblanketten hittar du till höger på den här sidan. Personal på skolan har också tillgång till blanketterna via Schoolsoft, om du behöver hjälp.

Modersmål är ett skolämne, vilket betyder att undervisningen följer Skolverkets kursplan och eleven får betyg från årskurs 6. Genom undervisningen får eleven utveckla sitt modersmål och lära sig mer om den egna kulturen. Språk och lärande hänger samman, liksom språk och identitet. Ju mer utvecklat modersmålet är, desto snabbare tillägnar man sig ett andra språk. Eftersom hela undervisningen sker i det aktuella språket, måste eleven ha grundläggande kunskaper i det (gäller ej de nationella minoritetsspråken som har utökade rättigheter).

Undervisningen sker i grupp och erbjuds på utvalda skolor efter skoltid. För mer information om på vilken skola som modersmålsundervisning i ett språk erbjuds, kontakta Utbildningsförvaltningen.
Om eleven går på en fristående skola, kontakta rektorn på skolan.
Eleven har rätt att läsa modersmål under max 7 år sammanlagt under tiden i grundskolan och gymnasiet.

Rätt till modersmålundervisning

  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket (är inget nybörjarspråk).
  • Modersmålet är ett levande umgängesspråk, det vill säga eleven förstår och talar språket dagligen i hemmet.
  • Det finns lärare med lämplig utbildning
  • Det skall vara minst fem berättigade anmälda i ett språk, för att kommunen ska vara skyldig att upprätta en språkgrupp.
  • Särskilda regler gäller för samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch.

Aktuella språk

Planering inför hösterminen pågår under vårterminen.

Ansökan om modersmålsundervisning

Fyll i ansökningsblanketten - länk till blanketten finns i högerspalten. Lämna ansökningsblanketten till elevens rektor.

Om eleven byter skola ska en ny ansökan om modersmålsundervisning lämnas in.

Ny ansökan behöver inte göras inför varje läsår. Eleven finns registrerad i undervisningen till nästa läsår, om inte vårdnadshavaren meddelat annat.

Ansvar

Ansvaret för modersmålsundervisningen är delat. Verksamhetschefen organiserar och samordnar modersmålsundervisning för elever i Alvestas kommunala skolor. Elevens rektor har det övergripande ansvaret för eleven och modersmålsläraren, då eleven bara kan ha en rektor och undervisningen är ett skolämne.