Fritidshem

Varje grundskola ansvarar för sin egen fritidshemsverksamhet. Fritidshemsplats erbjuds elever från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Ansökan och avgift

Om Du vill ha plats för Ditt barn i skolbarnomsorgen så är du välkommen att göra en webansökan 

Det går givtevis också att be om en blankett, via handläggare, se telefonnummer till höger.

Debiteringen sker i form av månadsavgift enligt reglerna för maxtaxa gällande från 1 jan 2020:
Barn 1                2 % av bruttoinkomsten         dock högst       986 kr
Barn 2                1 % av bruttoinkomsten         dock högst       493 kr
Barn 3                1 % av bruttoinkomsten         dock högst       493 kr

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader eller en månad vid arbetslöshet.

Om en fritidsplats sägs upp och återupptas inom 3 månader faktureras även mellantiden.
Uppsägningen ska vara skriftlig.

Ni kan säga upp ert barns plats under "E-tjänster", önskas en blankett i papper, finns den här.

Stängningsdagar, som är planeringsdagar för personalen

Aktuella stängningsdagar ht 20;
12 augusti 2020
16 september 2020

Aktuella stängningsdagar vt 21;
7 januari 2021
18 maj 2021

Vad gäller för de så kallade "Fridagarna"?

Föräldrar har rätt att ha sitt barn under max tre dagar om året på förskola/fritidshem, även om de inte arbetar eller studerar, under förutsättning att ansvarig personal i god tid meddelats och gett sitt godkännande.

Dagarna gäller per familj. Vårdnadshavarna ska i god tid anmäla detta till respektive förskolechef/rektor.

Det är inte möjligt att spara "fridagar" till kommande år.