Information fritidshem

Fritidshemsplats i Alvesta kommun erbjuds den del av dagen då eleverna inte går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola samt under lov. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Vårdnadshavare som är föräldraledig, arbetslös eller pensionär har inte rätt till fritidshemsplats för sitt barn

Sök fritidshem

Ansökan, och uppsägning, till och av fritidshem görs via kommunens e-tjänst.
I e-tjänsten finns information om hur ansökan och uppsägning registreras.

Besked om plats i fritidshem för barn som börjar F-klass

Under våren (i samband med skolvalet) får vårdnadshavare till samtliga barn som börjar förskoleklass kommande hösttermin ett brev med instruktioner om hur man söker till fritids.

Hur beräknas placeringstiden?

Barnet får vara på fritids när vårdnadshavare arbetar (inklusive tid för sömn före och efter nattarbete) eller studerar.
Tiden bestäms efter den vårdnadshavare som har kortast arbetsdag och det är vårdnadshavarens tider som avgör placeringstid.

Rektor kan begära intyg från arbetsgivare /utbildningssamordnare för att kontrollera rätt till plats i förskola och av placeringstid.

När barn får ett syskon och vårdnadshavare är föräldraledig

Vid föräldraledighet ska vårdnadshavare säga upp barnets plats senaste en månad innan beräknat förlossningsdatum eller beräknat ankomstdatum vid adoption. Undantag kan göras om barnet på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver fritidshem.

När vårdnadshavare blir arbetslösa

Är man arbetslös har barnet inte rätt till en fritidshemsplats, om inte barnet på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem. I sådant fall lämnas en ansökan om utökad tid av särskilda skäl in till rektor. Vårdnadshavare som har behov av fritidshemsplacering för sitt barn på grund av arbetsmarknadsinsatser kan ansöka om plats. Behovet ska intygas.

Förälders skyldighet att lämna schema och kontaktuppgifter.

Vårdnadshavare ska lämna de uppgifter som krävs via kommunens hemsida via e-tjänst

Schema ska lämnas i samband med att man får en plats på fritidshem. Lämnas inget schema finns ingen grund för placering.

Vårdnadshavare ska i god tid informera och lämna ändring av tillsynstider/schema. Vid sena ändringar finns ingen garanti för att verksamheten kan ta emot barnet. Detta gäller särskilt inför lov och sommarledighet. Har ni inte lämnat in tider kan man inte räkna med att lämna sitt barn på fritidshemmet.

När vårdnadshavare är sjukskriven

Barn till vårdnadshavare som är sjukskriven längre tid än två veckor har inte rätt till fritidshem. Finns behov av tid ska ansökan om utökad tid lämnas till rektor och styrkas genom ett sjukintyg.

När syskon är sjuka

Vid syskons sjukdom har barnet rätt att vara i fritidshemmet enligt ordinarie schema. Regeln gäller dock inte vid smittsammare sjukdomar, kontakta fritidshemmet kring gällande rutiner för att hindra sjukdomsspridning se Folkhälsomyndighetens hemsida.

Barns rätt till sammanhängande ledighet från fritidshem

Alla barn har rätt till en sammanhängande ledighet. Barnkonventionens artikel 31 säger att alla barn har rätt till vila, lek och rekreation. Vi rekommenderar att barn har minst fyra veckors
sammanhängande ledighet från fritidshem. Föräldrar har inte rätt att nyttja fritids på sin semester

Stängt fritidshem

Fritids har rätt att hålla stängt under fyra dagar per år. Senast två månader innan stängningsdags ska vårdnadshavare informeras. Under sommaren erbjuds placering på några få enheter i kommunen för de barn som har behov av plats.
Planeringsdagar för höstterminen 2023;

  • 15 augusti 2023
  • 30 oktober 2023

Planeringsdagar för vårterminen 2024;

  • 8 januari 2024
  • 17 maj 2024

Avgifter 

Avgiften utgår enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Alvesta kommun tillämpar maxtaxa. Om ett hushåll tjänar minst 56 250 kr/månad (gäller från och med 2024) får kommunen ta ut maxtaxa. 

1. För det första barnet är avgiftstaket 2 procent men högst 1 125 kronor.
2. För det andra barnet är avgiftstaket 1 procent men högst 563 kronor.
3. För det tredje barnet är avgiftstaket 1 procent men högst 563 kronor.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

 

Betalning

Betalning sker via faktura månadsvis 12 månader per år. Avgift betalas från inskolningens första dag och även om barnet är ledigt.
Fakturan avser innevarande månad med förfallodag månadens sista dag.

Delad faktura om vårdnadshavare ej har gemensamt hushåll

Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad om barnet, är båda platsinnehavare om båda har behov av att ha barnet placerat. Barnet har en placering, men vårdnadshavarna ska räknas som separata hushåll och får var sin räkning (delad faktura). Om bara ena vårdnadshavaren har behov av placering är den platsinnehavare och betalar platsen.

Avgiftsreducering vid barns sjukdom

Reducering av avgift ges om barnet är frånvarande på grund av sjukdom mer än 20 kalenderdagar i följd. Sjukdom ska styrkas med läkarintyg.

Frånvaro från plats

Frånvaro från en placering/plats i mer än två månader utan anmälan till verksamheten uppfattar kommunen som en uppsagd plats och därefter tillkommer en månads uppsägningstid.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för en plats i fritidshem är två månader från det datum uppsägningen inkommer till utbildningsförvaltningen. Uppsägning görs via vår e-tjänst. Vid arbetslöshet gäller en månads uppsägningstid.
Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Barnet har rätt till placering under uppsägningstiden enligt schema under förutsättning att vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Uppsägning och återplacering

Sägs en plats upp från fritidshem, och en återplacering sker inom tre månader, tas avgift ut för hela den mellanliggande tiden. Man kan alltså inte säga upp platsen under sommarlovet.
För vårdnadshavare som haft en fritidshemsplats men fått säga upp den på grund av att de blivit arbetslösa och sedan får arbete och åter har behov av plats tas ingen mellanliggande avgift ut.

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift lämnas via kommunens e-tjänst när man blir erbjuden en plats på förskola/fritidshem. Den inkomst som ska lämnas är hushållets sammanlagda bruttoinkomst dvs före skatt delat på 12 månader.

Med hushåll menas makar, sammanboende och ensamstående. Den totala inkomsten räknas som avgiftsgrundande för makar och sammanboende, även om man inte är förälder till barnet. Om ingen inkomstuppgift lämnas faktureras avgiften efter maxtaxans högsta nivå.

För information om vad skattepliktig inkomst är se www.skatteverket.se 

Anmälan om inkomständring

Det är viktigt att vårdnadshavare snarast anmäler inkomständring via kommunens e-tjänst och inkomstuppdatering kan göras från innevarande månad och framåt.

En gång om året kontrolleras om den inkomst som du lämnat stämmer med den inkomst du deklarerat till Skatteverket. De uppgifter som lämnats till kommunen kontrolleras två år tillbaka i tiden med anledning av att det tar två år innan Skatteverket har räknat ut slutgiltig deklarerad årsinkomst.

De hushåll som har betalat för låg avgift måste betala in det som fattas medan de hushåll som betalat för hög avgift får pengar tillbaka. Har du sedan tidigare skulder till kommunen dras de av från summan du skulle ha fått tillbaka.

Vårdnadshavare som var sammanboende under det år som kontrolleras har båda ansvar för att betala fakturan, men den skickas till den som är så kallad räkningsmottagare.
Skatteverket lämnar ut den deklarerade inkomsten för ett helt år, den totala årsinkomsten delas sedan upp på 12 månader.

Avgiftskorrigering

Liksom för barnomsorgen görs varje år en avstämning av de inkomstuppgifter som rapporterats in gentemot de inkomstuppgifter vi får från Skatteverket från "förrförra året". Om beloppen inte överensstämmer räknas avgiften om och eventuell krav och tillgodohavanden skickas ut. Läs mer om detta på sidan Avgiftskorrigering.

Skuld till kommunen

Avgift som inte betalas trots påminnelser överförs till inkasso. Barn kan komma att stängas av från sin plats på grund av bristande betalning. Vårdnadshavare som har en skuld till kommunen kan inte få plats förrän skulden är betald, såvida det inte föreligger särskilda skäl.