Säkerheten på skolskjutsarna

Säkerheten runtomkring och i skolskjutsen

Eleverna transporteras i för ändamålet väl utrustade fordon. Barn/elev skall vid färd använda säkerhetsbälte, vilket är ett lagkrav.

Elev som avsiktligt skadar inredning eller säkerhetsutrustning i skolskjutsfordon kan bli ersättningsskyldig.

För att minimera skador i samband med trafikolycka eller brand har entreprenören säkerhetsgenomgång med skolskjutselever varje läsårsstart.

En större säkerhetsgenomgång, i regi av Länstrafiken kronoberg, sker med två-årsintervall.

 

Filmer om hur det kan vara att åka skolskjuts, du kopplas då vidare till SKL:s sida.

Trafikupplysning

Huvudansvarig för skolskjutstrafiken är Länstrafiken Kronoberg.

Skjutsarna genomförs både av upphandlade fordon som enbart transporterar elever och av Länstrafikens ordinarie busstrafik.

Ruttläggningen inför varje läsår görs centralt av skolskjutsansvarig.

All planering ska sedan godkännas av Länstrafiken Kronoberg.

Alla ändringar under läsåret ska godkännas av Länstrafiken Kronoberg.

Inställd skjuts

Det är chauffören som har det yttersta ansvaret för elevernas säkerhet under resan och därmed även denne som avgör om skjutsen bör köras eller inte. Om skjuts behöver ställas in, till exempel på grund av trafiksäkerhetsskäl vid svårt vinterväglag, kontaktar berörd entreprenör så snart som möjligt Länstrafiken och skolskjutsansvarig. Berörd skola/skolor meddelas av skolskjutsansvarig. Om det är flera inställda skjutsar försöker vi meddela detta genom Radio Kronoberg.