Ansvarsfördelning

Vårdnadshavare och skola har tillsammans ansvaret

Vårdnadshavaren har ansvaret till dess att eleven stigit på fordonet.

Vårdnadshavaren har också ansvar att barnet tränas och förbereds för att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Detta kan innebära att barnet måste följas till hållplats under en kortare eller längre tid innan barnet klarar denna sträcka på egen hand.

Vårdnadshavaren ansvarar även för att barnet uppför sig väl och följer regler som bland annat innebär att komma till hållplatsen i god tid, använda reflexer när det är mörkt och använda säkerhetsbältet i bussen vilket är ett lagkrav.

Chauffören har ansvaret för eleverna under resan och är ansvarig för ordningen i fordonet.

Skolan har ansvaret när eleven stigit av vid skolan.

Samma princip gäller vid hemfärd fast då i omvänd ordning.

Vid läsårets början skall skolorna informera eleverna om trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordon.

Chauffören ansvarar även för att rapportera incident, tekniskt fel eller olycka omedelbart till Länstrafikens trafikledning. Trafikledningen kontaktar skolsskjutsansvarig på förvaltningen som meddelar berörd skola/skolor. Beroende på olyckans art kan även annan personal larmas