Särskild skolskjuts och handläggningstider

Ansökan/särskilda skäl

Ansökan vid särskilda skäl  

Skolskjuts kan beviljas efter särskild prövning:

  • Vid påtagligt besvärlig och riskfylld skolväg – trafiksäkerhetsskäl.
  • För elev med sådana funktionshinder att skolskjuts är motiverad.
  • Då elev genom intyg från läkare kan styrka behov av skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda skäl ska göras via Alvesta kommuns e-tjänst eller på blankett som kan hämtas på kommunens hemsida.

Bedömning görs i varje enskilt fall av skolskjutsansvarig efter ansökan från vårdnadshavare

För elever som inte ingår i den ordinarie skolskjutsorganisationen det vill säga de som inte uppfyller reglerna för skolskjuts men önskar ansöka om skolskjuts kan göra detta via Alvesta kommuns e-tjänst eller på blankett som kan hämtas på kommunens hemsida.

Skriftligt beslut skickas ut till den sökandes vårdnadshavare.

Vår strävan är att handlägga ansökningar så snabbt som möjligt, det vill säga inom en vecka.

Handläggningstiden varierar beroende på ansökans karaktär. Precis vid läsårets start är handläggningstiden generellt längre. Länstrafikens handläggningstid är tre dagar.

Om ansökan beviljas och det medför att turer måste läggas om eller justeras på annat sätt kan handläggningstiden öka och ta längre tid.

Alla ändringar i turlistor skickas till Länstrafiken som sedan skickar dem till respektive transportör.