Skolskjutsar

Allmän information och regler kring skolskjuts.

Skolskjutsinformation

Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan (10 kap 32§) och n (11 kap 31§) om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet.

I nedanstående text finns Alvesta kommuns riktlinjer för den praktiska tillämpningen.

Kostnadsfri skolskjuts anordnas för elever i grundskola utifrån de avstånd som anges nedan.

Skjuts till/från förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ingår inte i kommunens åtaganden.

Berättigande till skolskjuts

Elever i grundskola som enligt skolskjutsreglementet, uppfyller kraven ifråga om avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan omständighet är berättigade till skolskjuts.

Huvudregeln är att skolskjuts erhålls till och från den adress i Alvesta kommun där eleven är folkbokförd.

Den som inte uppfyller kraven för kostnadsfri skolskjuts kan på de linjelagda turerna (Länstrafikens turer) själv betala för resa till/från skolan.

Särskolans skolskjutsar, läs mer här.

Val av annan skola eller förskoleklass

Kommunen är enligt 10 kap 32§ inte skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som väljer att gå i annan grundskola, eller förskoleklass än den som kommunen hänvisar till. Vid val av annan skola än hänvisningsskolan erbjuds skolskjuts endast om detta inte medför ökad kommunal kostnad.

På- och avstigningsplatser

För att undvika allt för många hållplatser samt körning in på bivägar ställs krav på att F-klassbarn och elever samlas vid hållplatser eller andra uppsamlingsställen.

Särskilda platser för av- och påstigning finns vid skolorna.

Skolskjutstider

Rätt till skolskjuts gäller till och från de klockslag som skolan börjar respektive slutar.

Skolskjutsen lämnar eleverna före ordinarie skolstarttid och hämtar efter ordinarie skolsluttid. Dessa tider behöver inte sammanfalla med lektionsstart/lektionsslut för den enskilde eleven.

Borttappade/avmagnetiserade skolkort

De elever som är skolskjutsberättigade och åker med Länstrafikens linjenät erhåller skolkort för ett läsår i taget.

Vid förlust av kort eller förstört kort får elev i årskurs 7-9 betala 100 kronor för ett nytt kort, och för yngre elever F-6, 50 kr. Detta gäller inte om kortet är avmagnetiserat eller slutat fungera av teknisk orsak.

Elev vars kort slutat att fungera skall få ett kvitto av bussföraren. På kvittot står det orsaken till felet på kortet. Kvittot ska lämnas till skolassistenten på skolan som då ser till att eleven får ett nytt kort.

Eleven måste lämna in det gamla kortet som inte fungerar för att få ett nytt utan kostnad.

Elev som glömt kort skall inför hemresan skaffa ett intyg från skolassistenten.

All förändring av skolskjutsbehov ska anmälas till skolskjutsansvarig.