Skolskjutsar

Allmän information och riktlinjer kring Alvesta kommuns skolskjuts.

Skolskjutsinformation

Då lagreglering ofta inte är uttömmande lämnas kommuner utrymme att forma sina egna rutiner och regler inom ramen för gällande lagbestämmelser. I Alvesta kommun gäller dessa riktlinjer för hantering och organisering av kommunens skolskjutsar för grundskola och grund- och gymnasiesärskola.

Har du synpunkter på exemplevis hållplatser och utförare av skolskjutsarna är du välkommen att kontaka skolskjutsansvarig, via kontaktcenter. 

Riktlinjer för skolskjuts

Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts/skolbusskort för elever i grundskolan och grundsärskolan, till den skola som kommunen hänvisat eleven till, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet. Hemkommunen anordnar inte skolskjuts utanför kommunens geografiska gränser. Med hemkommun avses folkbokföringskommunen. Skollagen 10 kap 32 & 11 kap 31,32 §§

Kommunen är enligt 10 kap 32§ inte skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som väljer att gå i annan grundskola, eller förskoleklass än den som kommunen hänvisar till. Vid val av annan skola än hänvisningsskolan erbjuds skolskjuts endast om detta inte medför ökad kommunal kostnad. Ansökan kan göras via Alvesta kommuns e-tjänst.

Rätten till skolskjuts gäller för:

Kommunen ska ordna kostnadsfri skolskjuts till och från den skola och plats som kommunen har hänvisat eleven till. Skolskjuts anordnas med hänsyn till;

  • Färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • funktionsnedsättning hos elev
  • annan särskild omständighet

Kommunen kan ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skola eller i annan kommunal skola än den där kommunen har placerat eleven i. Detta gäller om skolskjuts kan organiseras på ett sådant sätt att det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen Skollagen 10 kap 30,32,33 §§§ och 11 kap 39 §

Huvudregeln är att skolskjuts erhålls till och från den adress i Alvesta kommun där eleven är folkbokförd. Alvesta kommun erbjuder inte skolskjuts för elever boende inom Alvesta Kommuns tätorter.

Skolskjuts är inte enstaka taxiresor utan ett stort antal fastställda rutter med en tidtabell som anger ungefärliga avgångstider

Den som inte uppfyller kraven för kostnadsfri skolskjuts kan även på de särskilt anordnade linjelagda turerna (Länstrafikens turer) själv betala för resa till/från skolan.

Ansökan om skolskjuts

  • Elever som inte ingår i den ordinarie skolskjutsorganisationen, det vill säga de som inte uppfyller reglerna för skolskjuts, men önskar ansöka om skolskjuts, gör det enklast med hjälp av kommunens e-tjänst eller efter kontakt med skolskjutsansvarig. I ansökan beskriver ni elevens  behov.
  • Elever som  inte tidigare har åkt, till exempel blivande Förskoleklasselever som önskar att börja åka, alla resor eller delar av resorna, gör också en ansökan med hjälp av kommunens e-tjänst. Ansökningsförfarandet gäller även om eleven är berättigad för att kommunen ska kunna organisera skjutsarna på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt.

Bedömning och beslut fattas i varje enskilt fall av skolskjutsansvarig efter ansökan från vårdnadshavare.

Handläggningstiden för beslut om skolskjuts är längre mellan mars och september. Vår strävan är att handlägga ansökningar så snabbt som möjligt och handläggningstiden varierar beroende på ansökans karaktär. När handläggningen är klar kommer ett skriftligt beslut skickas till vårdnadshavaren.

Ansök om skolskjuts via e-tjänst

Skolskjuts vid delad vårdnad-växelvis boende

Vårdnadshavare som bor i Alvesta kommun kan ansöka om skolskjuts för sitt barn från en eller två hemadresser under förutsättning att

  • Hemmen bedöms likvärdiga, det vill säga att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar oavsett vilken av adresserna som eleven är folkbokförd på.
  • Barnet går i till den skola som kommunen hänvisat eleven till, i relation till minst en av adresserna.
  • Avståndskriterierna är uppfyllda till den skola som kommunen hänvisat eleven till.

Ansökan ska göras vid varje förändring som påverkar beslutet.