Skolskjutsar

Allmän information och regler kring Alvesta kommuns skolskjuts.

Skolskjutsinformation

Då lagreglering ofta inte är uttömmande lämnas kommuner utrymme att forma sina egna rutiner och regler inom ramen för gällande lagbestämmelser.

I Alvesta kommun gäller dessa regler för hantering och organisering av kommunens skolskjutsar för grundskola och grund- och gymnasiesärskola.

Regler för skolskjuts

Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts/skolbusskort för elever i grundskolan och grundsärskolan, till den skola som kommunen hänvisat eleven till, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet. Hemkommunen anordnar inte skolskjuts utanför kommunens geografiska gränser. Med hemkommun avses folkbokföringskommunen. Skollagen 10 kap 32 & 11 kap 31,32 §§

Rätten till skolskjuts gäller för:

Kommunen ska ordna kostnadsfri skolskjuts till och från den skola som kommunen har hänvisat eleven till. Skolskjuts anordnas med hänsyn till;

  • Färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • funktionsnedsättning hos elev
  • annan särskild omständighet

Kommunen kan ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skola eller i annan kommunal skola än den där kommunen har placerat eleven i. Detta gäller om skolskjuts kan organiseras på ett sådant sätt att det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen Skollagen 10 kap 30,32,33 §§§ och 11 kap 39 §

Huvudregeln är att skolskjuts erhålls till och från den adress i Alvesta kommun där eleven är folkbokförd.

Den som inte uppfyller kraven för kostnadsfri skolskjuts kan även på de särskilt anordnade linjelagda turerna (Länstrafikens turer) själv betala för resa till/från skolan.

Ansökan om skolskjuts

För elever som inte ingår i den ordinarie skolskjutsorganisationen, det vill säga de som inte uppfyller reglerna för skolskjuts, men önskar ansöka om skolskjuts, gör det enklast med hjälp av kommunens e-tjänst eller efter kontakt med skolskjutsansvarig.

Bedömning görs i varje enskilt fall av skolskjutsansvarig efter ansökan från vårdnadshavare.

Skriftligt beslut skickas till vårdnadshavaren.

Vår strävan är att handlägga ansökningar så snabbt som möjligt. Handläggningstiden varierar beroende på ansökans karaktär

Skolskjuts vid delad vårdnad-växelvis boende

Vårdnadshavare som bor i Alvesta kommun kan ansöka om skolskjuts för sitt barn från en eller två hemadresser under förutsättning att

  • Hemmen bedöms likvärdiga, det vill säga att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar oavsett vilken av adresserna som eleven är folkbokförd på.
  • Barnet går i till den skola som kommunen hänvisat eleven till, i relation till minst en av adresserna.
  • Avståndskriterierna är uppfyllda till den skola som kommunen hänvisat eleven till.

Ansökan görs per läsår.