Rektor Moheda

Med mitt ledarskap vill jag förmedla närvaro, engagemang samt ett öppet och pålitligt förhållningssätt till medarbetare, barn och vårdnadshavare och andra aktörer i min omgivning. 

Jag tror på ett positivt och tillåtande arbetsklimat bland medarbetare, barn och vårdnadshavare där alla ska känna sig trygga. Trygghet och trivsel är grundläggande förutsättningar för lärande och utveckling. Vi ska arbeta utifrån ett relationellt synsätt där samspelet mellan människor står i fokus. Genom att vi tror på det kompetenta barnet, har höga förväntningar på oss själva och på dem i vår omgivning främjas självkänslan och självförtroendet hos dem vi samspelar med och förutsättningarna för lärande och utveckling ökar. 

               Hos oss i Moheda ska förskolans utvecklingsarbete och det pedagogiska uppdraget stå i fokus. Utvecklingsarbetet är grunden för att barnen ska få utbildning och omsorg av god kvalité. Utvecklingsarbetet ska ske kontinuerligt genom det systematiska kvalitetsarbetet där mål och processer bestäms och sätts upp, förverkligas, analyseras och utvärderas i samarbete mellan rektor, pedagoger, barn och vårdnadshavare. En del för att lyckas med detta är exempelvis att ha en tydlig struktur kring det systematiska kvalitetsarbetet samt organisera för olika typer av utvecklingsgrupper samt barnråd.

             Vi ska arbeta projektinriktat utifrån tydliga mål och arbetssätt som är väl förankrade i läroplanens mål och riktlinjer och som har barnens nyfikenhet, erfarenheter och intressen som utgångspunkt. Alla barn på förskolan ska ges möjlighet att utvecklas och lära utifrån den egna förmågan och få ha ett reellt inflytande i verksamhetens utformning.  Arbetet ska dokumenteras så att lärande och lärprocesser synliggörs och barnen ska vara delaktiga i dokumentationsarbetet. För att tillgodose barnens behov och utveckla vårt arbete ska det finnas olika grupper som arbetar för utveckling inom olika områden.

Alla barn ska ges möjlighet att i ett relationellt arbetssätt, utifrån läroplanens mål och riktlinjer, lära för livet genom 

  • Projektarbete
  • Samspel med andra
  • Pedagogernas förhållningssätt och undervisning
  • En anpassad pedagogisk miljö som inspirerar till utforskande, lek och lärande genom att den präglas av flera handlingsmöjligheter och arbetssätt, och
  • Material för utveckling och lärande

Agnetha Eliasson, Rektor