Förskoleområde Norr

Förskoleområde Norr

I förskolans utbildning läggs grunden till ett livslångt lärande. Förskolan är den första skolformen barn möter och förskolans utbildning följer skollagen, förskolans läroplan, barnkonventionen, aktuella styrdokument och riktlinjer. Utbildningen ska vara meningsfull, trygg och lärorik för alla barn.

Förskoleområde Norr består av 12 avdelningar fördelade på tre förskolor.
Två förskolor är belägna i Moheda tätort, Långagård och Vegbybackens förskola  och en i Slätthög, Slätthögs förskola. 

Vision

Vår vision är att erbjuda en förskola som vilar på vetenskaplig grund. Våra arbetssätt, metoder och innehållet i undervisningen ska vara förankrade i forskning, läroplan och skollag. Varje barn ska ges möjlighet att i ett relationellt arbetssätt, utifrån läroplanens mål och riktlinjer, lära för livet genom bland annat

• Årsövergripande projektarbete

• Att få undersöka, utforska, leka, lära och reflektera tillsammans med andra

• Att få reellt inflytande i utformningen av miljön och planeringen av utbildningen

• Pedagogernas förhållningssätt och undervisning

• En anpassad pedagogisk och tillgänglig lärmiljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande

 

På våra förskolor ges barnen möjlighet att leka och lära tillsammans genom utforskande och undersökande undervisning och lärmiljö.