Trollebo

Trollebo är en yngrebarnsavdelning. Vi vill skapa en trygg och stimulerande miljö som präglas av nyfikenhet, lust att lära och glädje i att vara tillsammans.

Vi arbetar tematiskt där vi utgår från barnens intressen och erfarenheter. Verksamheten följs upp av ett systematiskt kvalitetsarbete.

Händer och barn som går.

På Trollebo vill vi skapa en positiv gemenskap genom att vi pedagoger är närvarande i barnens lek.

Vi är ute varje dag.
På vår utegård finns goda möjligheter till lek och naturupplevelser. Tillsammans upptäcker och utforskar vi vår närmiljö. Vi vill inspirera till ett varsamt förhållningssätt och en positiv inställning till naturen.Vi deltar i projektet "Grön flagg" som syftar till att lära ut hållbarhetsfrågor på ett spännande sätt.

Färg och bok

Fantasi och kreativitet är viktigt för oss. Vi utmanar barnens tänkande och lärande genom att ge dem möjligheter att skapa i bild, form,dans,rytmik, drama och musik.
Språklust ger vi barnen genom dagliga samtal, sång, sagor, rim och ramsor.