Arbetssätt

Vi på Lekbackens förskola arbetar Reggio Emilia-inspirerat och utifrån gällande styrdokument för förskolan.

Vi arbetar projektinriktat och barnen är delaktiga när det gäller att utforma projekten, utifrån vad de visar intresse kring. Fokus ligger inte enbart på vad pedagogen vill undervisa om utan barnen ges möjlighet att påverka innehållet utifrån vad de vill upptäcka, vad de är intresserade av, deras teorier, fantasier kopplat till det projektområde som man har. I detta är pedagogen är medforskare, men också den som genom sin undervisning utmanar barnen vidare i sin lärprocess.  Arbetssättet och förhållningssättet ger barnen förutsättningar att känna sig respekterade och delaktiga.

Några av Reggio Emilias kännetecken är att den är baserat på ett lyssnande på barnen, full av dokumentation och reflektion. Vår miljö ska vara ett komplement till hemmet, inbjudande, väcka nyfikenhet och lust hos barnen att utforska och upptäcka.  Det är också viktigt för oss att allas olikheter blir en tillgång i verksamheten och i gruppen.


Övrigt

  • Vi är med i Grön Flagg.
  • Lekbacken har tilldelats utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 2018-2021.
  • Köket har KRAV certifiering
  • Vi ingår i Södra Sveriges Reggio Emilia nätverk.
  • Vi deltar varje år i White Guide Junior och har varit både nominerade och vinnare.
  • Vi har barnråd och matråd tillsammans med barnen på förskolan för att ge barnen möjlighet till delaktighet och inflytande även utanför den egna avdelningen.
  • Vi arbetar i åldersnära grupper och i projekt.