Förskolechef

I mitt ledarskap vill jag förmedla närvaro, engagemang samt ett öppet och pålitligt förhållningssätt till medarbetare, barn och vårdnadshavare och andra aktörer i min omgivning.

Jag tror på ett positivt och tillåtande arbetsklimat bland medarbetare, barn och vårdnadshavare där alla ska känna sig trygga. Trygghet och trivsel är grundläggande förutsättningar för lärande och utveckling. Vi ska arbeta utifrån ett relationellt synsätt där samspelet mellan människor står i fokus. Genom att vi tror på det kompetenta barnet, har höga förväntningar på oss själva och på dem i vår omgivning främjas självkänslan och självförtroendet hos dem vi samspelar och förutsättningarna för lärande och utveckling ökar.

Hos oss på Lekbacken ska verksamhetens utvecklingsarbete och det pedagogiska uppdraget stå i fokus. Utvecklingsarbetet är grunden för att barnen ska få utbildning och omsorg av god kvalité. Utvecklingsarbetet ska ske kontinuerligt genom det systematiska kvalitetsarbetet där mål och processer bestäms och sätts upp, förverkligas, analyseras och utvärderas i samarbete mellan förskolechef, pedagoger, barn och vårdnadshavare. En del för att lyckas med detta är att ha tydlig struktur kring det systematiska kvalitetsarbetet. 

Vi ska arbeta tematiskt/projektinriktat utifrån tydliga mål och arbetssätt som är väl förankrade i läroplanens mål och riktlinjer och som har barnens nyfikenhet, erfarenheter och intressen som utgångspunkt. Alla barn på förskolan ska ges möjlighet att utvecklas och lära utifrån den egna förmågan och få ha ett reellt inflytande i verksamhetens utformning. Arbetet ska dokumenteras så att lärande och lärprocesser synliggörs och barnen ska vara delaktiga i dokumentationsarbetet. För att tillgodose och arbeta med detta har vi bland annat spec- grupp och utveklingsgrupp.

Alla barn ska ges möjlighet att i ett Reggio Emilia- inspirerat arbetssätt, utifrån läroplanens mål och riktlinjer, lära för livet genom
• Tematiskt arbete/projektarbete
• Samspel med andra
• Pedagogernas förhållningssätt och undervisning
• En anpassad pedagogisk miljö som inspirerar till lek och lärande genom att den präglas av flera handlingsmöjligheter och arbetssätt, och
• Material för utveckling och lärande

Förskolechef
Agnetha Eliasson