Avgiftskorrigering

Alvesta kommun för varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har förskola och fritidshemsplats i kommunen betalar rätt avgift. Det är en fråga om rättvisa och trygghet att alla familjer betalar rätt avgift enligt den taxa som finns.

Frågor och svar om avgiftskontrollen

Varför genomförs kontrollen?

Barnomsorgsavgiften som du betalar till Alvesta kommun är en preliminär avgift. Det betyder att vi beräknar avgiften med hjälp av uppgifter som du lämnat till Alvesta kommun. Vi gör därför en kontroll för att följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvisefråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Varför gäller korrigeringen 2021, så långt bak i tiden?

Avgiftskorrigeringen sker med nästan två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter om sluttaxering inte finns tillgängliga tidigare.

När skickas dessa fakturor ut under året?

Vi arbetar med detta löpande under hela året och fakturorna kommer senast i november.

Hur snart ska fakturan betalas?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Hur räknas rätt avgift ut?

Vi hämtar uppgifter om vars och ens skattepliktiga inkomst från Skatteverket. Sedan delar vi din årsinkomst med 12 för att få fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du/ni lämnat via vår e-tjänst eller blankett och som blivit registrerad hos Alvesta kommun. Om beloppen skiljer sig åt räknas avgifter om.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Uppgift om skattepliktig inkomst finns på Skatteverket, www.skatteverket.se. Exempelvis räknas inte barnbidrag, CSN (lån och bidrag), etableringsersättning, ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag in i den avgiftsgrundande inkomsten.

Hur beräknas barnomsorgsavgiften?

Maxtaxa gäller för förskola och fritidshem. Upp till ett inkomsttak är avgiften beroende på familjens sammanlagda inkomst innan skatt. Procentsatserna finns redovisade på följande sidor:

Förskoleavgifter

Fritidsavgifter

Maxtaxetaket för 2021 var 604 080 kr/år (50 340 kr/månad).
Maxtaxetaket för 2022 var 628 920 kr/år (52 410 kr/månad).
Maxtaxetaket för 2023 är 657 960 kr/år   (54 830 kr/månad)
Maxtaxetaket för 2024 är 675 000 kr/år   (56 250 kr/månad).

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Det skickas även ut flera påminnelser varje år om att uppdatera inkomsten t.ex. via IST Blogg, Shoolsoft samt via affischer som suttit uppsatta på förskolorna/fritids. 

Vad har blivit fel när jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att du inte har lämnat en aktuell inkomstuppgift via vår e-tjänst för Barnomsorg eller via blankett. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte har räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.

Det kan också bero på att räkningsmottagaren inte har angett sina familjeförhållande enligt de regler vi har. Den gemensamma inkomsten för gifta eller sammanboende utgör underlag för avgiften, även om personen inte är förälder till ditt barn.

Om fakturan

När får jag min faktura?

Vi skickar ut fakturorna löpande under året.

Kommer alla få en faktura?

Nej, alla kommer inte att få en faktura. Det är endast de som har betalat för lite. De som har haft för hög inkomst registrerad i vårt system kommer att få pengar tillbaka. Har man haft en registrerad inkomst på 50 340kr i hushållet och den genomsnittliga inkomsten från Skatteverket är på över 50 340kr kommer man dock inte få någon faktura. Då har man redan betalat maxtaxa.

Vi skickar inte ut fakturor som understiger 500kr.

Vart ska jag vända mig med frågor kring fakturan?

Frågor och anmärkningar mot fakturan måste göras innan förfallodatum. Kontakta Samordnare för Förskola och Fritidshem eller mejla avgiftskontroll@alvesta.se

Kan jag få ett mer detaljerat underlag på fakturan?

Ja mejla avgiftskontroll@alvesta.se eller ring 0472-150 00 så kan vi skicka det till er.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?

Meddela skriftligen att du bestrider fakturan via vår mejl avgiftskontroll@alvesta.se Uppge namn, adress, telefonnummer och e-post. Ange fakturanummer, datum och belopp på den faktura du bestrider. Ange även anledning till att du bestrider fakturan och bifoga eventuella underlag så återkommer vi med ställningstagande.

Jag kan inte betala i tid, hur gör jag?

Du kan dela upp betalningen på maximalt 6 månader genom en avbetalningsplan, vid speciella skäl kan avbetalningsplanen utökas till fler månader.

Mejla avgiftskontroll@alvesta.se eller ring 0472-150 00 om ni vill komma i kontakt med oss för att få en avbetalningsplan.

Tillkommer avgift vid en avbetalningsplan?

Nej, ingen uppläggningsavgift tillkommer. Om fakturan inte betalas på förfallodagen går den vidare för påminnelse.

Vi har separerat, vem av oss ska betala fakturan?

Bodde ni tillsammans under 2021 har båda ansvar för att fakturan betalas.

Om återbetalningen

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för hög avgift?

Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Detta sker under hösten 2023. Vi betalar inte ut belopp som understiger 500 kr.

Jag ska få pengar tillbaka, kan ni inte dra av det på nästa vanliga räkning?

Vi kan tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga avgiften för förskola och fritidshem på grund av tekniska skäl. Det är inte heller säkert att familjebilden är densamma nu som för det året vi gör avgiftskontrollen.

Fler frågor?

Ta kontakt med Kontaktcenter 0472 -150 00 så hjälper de er vidare eller mejla avgiftskontroll@alvesta.se