Avgiftskorrigering

Alvesta kommun genomför varje år en kontroll av uppgiven inkomst jämfört med taxerad inkomst för personer med kontrakt för barnomsorg eller skolbarnsomsorg (fritids). Här finns svar på de vanligaste frågorna.

Om avgiftskorrigeringen/kontrollen

Varför genomförs kontrollen?

Barnomsorgsavgiften som du betalar till Alvesta kommun är en preliminär avgift. Det betyder att vi beräknar avgiften med hjälp av uppgifter som du lämnat till Alvesta kommun. Vi gör därför en kontroll för att följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvisefråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Varför gäller korrigeringen förrförra året?

Avgiftskorrigeringen sker med nästan två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter om sluttaxering inte finns tillgängliga tidigare.

Varför kommer fakturan tidigare i år?

Vi försöker stegvis komma i fas, så att fakturorna från och med i år ska komma på våren för att vara betalda innan sommaren.

Hur räknas rätt avgift ut?

Vi hämtar uppgifter om vars och ens skattepliktiga inkomst från Skatteverket. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du/ni lämnat och som är registrerad hos Alvesta kommun. Om beloppen skiljer sig åt räknas barnomsorgsavgifterna om.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Uppgift om skattepliktig inkomst finns på Skatteverket, www.skatteverket.se. Exempelvis räknas inte barnbidrag, CSN (lån och bidrag), etableringsersättning, ekonomiskt bistånd och bostadsbidrag in i den avgiftsgrundande inkomsten.

Hur beräknas barnomsorgsavgiften?

Maxtaxa gäller för förskola och fritidshem. Upp till ett inkomsttak är avgiften beroende på familjens sammanlagda inkomst innan skatt. Procentsatserna finns redovisade på följande sidor:

Förskoleavgifter

Fritidsavgifter

Maxtaxetaket för 2021 var 604 080 kr/år (50 340 kr/månad).
Maxtaxetaket för 2022 är 628 920 kr/år (52 410 kr/månad).

Avgiftsreduceringar

Avgiften för barn från tre till fem år reduceras med 30 % från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Det skickas även ut en årlig påminnelse om att uppdatera inkomsten.

Om återbetalningen

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för hög avgift?

Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Vi betalar inte ut belopp som understiger 500 kr.

Fler frågor?

Ring Kontaktcenter, 0472-150 00.