Information om förskolan

Förskola erbjuds barn från ett års ålder tills dess de börjar skolan och under den tid som vårdnadshavare/förälder arbetar eller studerar.

Information om förskola i Alvesta kommun

Förskola erbjuds barn från ett års ålder tills dess de börjar skolan och under den tid som vårdnadshavare/förälder arbetar eller studerar.
Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig med syskon eller arbetslösa erbjuds förskola 15 timmar per vecka.

Sök förskola

Du ansöker om förskoleplats via kommunens e-tjänst
I e-tjänsten finns information om hur ansökan registreras.

Här hittar du en steg-för-steg manual som kan hjälpa dig i ansökningsprocessen.

Viktiga saker att tänka på vid placering vid Alvestas förskolor

Placeringstid

Förskolans öppettider är vardagar klockan 6.00-18.00. Andra tider kan beslutas av rektor. Barnet får vara på förskolan när vårdnadshavare arbetar (inklusive tid för sömn före och efter nattarbete) eller studerar.

Tiden på förskolan bestäms efter den vårdnadshavare som har kortast arbetsdag och det är vårdnadshavarens tider som avgör placeringstid.
Rektor kan begära intyg från arbetsgivare /utbildningssamordnare för att kontrollera rätt till plats i förskola och av placeringstid.

Allmän förskola

Från höstterminen 1/8 det år barnet fyller tre år har det rätt att gå Allmän förskola, 15 timmar i veckan, som är en avgiftsfri del av förskolan.

Allmän förskola följer skolans läsårstider och börjar vid höstterminens start i augusti och barnen är lediga på lov- och studiedagar, sommarlov, höstlov, jullov, sportlov och påsklov.

Rektor bestämmer vilka dagar och tider kan till exempel vara förmiddagar och/eller eftermiddagar.
För barn i åldern 3 - 5 år som behöver gå fler än 15 timmar per vecka i förskolan reduceras avgiften. Minskningen av avgiften sker automatiskt från och med augusti.

Tider för allmän förskola:
Tisdag: 08,30 -13,30
Onsdag: 08,30 -13,30
Torsdag: 08,30 -13,30

Tider för allmän förskola i förskoleområde Söder (Vislandas förskolor har däremot samma tider som ovan);
Tisdag: 9-14
Onsdag: 9-14
Torsdag: 9-14

Byte mellan allmän förskola och förskola

Byte från allmän förskola till plats i förskola som man betalar för, sker så snart det är möjligt efter att vårdnadshavare har meddelat detta via kommunens e-tjänst.

Om man vill byta från betalande plats till allmän förskola, föräldraledig eller arbetslös ska vårdnadshavare meddela detta senast en månad i förväg till kommunen. Platsen har en uppsägningstid om en månad då ordinarie avgift betalas.

När ett barn får ett syskon och förälder är föräldraledig.

Vid syskons födelse/ankomst vid adoption ändras barnets placeringstid till 15 timmar i veckan och det är vårdnadshavare som  är ansvarig att meddela ändring av placeringstiden, i god tid. 
Under de dagar båda vårdnadshavarna är föräldralediga efter förlossning eller ankomst är syskon inte på förskolan.

När vårdnadshavare är sjukskriven

Barn till vårdnadshavare som är sjukskriven eller får graviditetspenning i mer än två veckor har rätt att vara på förskolan 15 timmar per vecka. 

När syskon är sjuka

Vid syskons sjukdom har barnet rätt att vara på förskolan enligt ordinarie schema. Regeln gäller inte vid smittsammare sjukdomar se Folkhalsomyndighetens hemsida. Kontakta förskolan kring gällande rutiner för att hindra sjukdomsspridning. 

Vid längre ledigheter

Vid ledighet i upp till två månader ska vårdnadshavare i god tid informera rektor för att behålla platsen. Under perioden juni till augusti kan man vara ledig utan särskilda skäl.

Vid ledighet från tre till sex månader ska särskild ansökan göras till utbildningsförvaltningen Alvesta kommun. Beslut fattas av verksamhetschef för förskolan och kan beviljas i mån av utrymme. Placeringen är avgiftsbelagd under ledigheten.

Barns rätt till sammanhängande ledighet från förskolan

Vi rekommenderar att barn har minst fyra veckors sammanhängande ledighet från förskolan. Föräldrar har inte rätt att nyttja förskolan på sin semester.

Planeringsdagar för personalen (förskolan är stängd)

Förskolan får stänga under fyra dagar per år. Senast två månader innan stängningsdags ska vårdnadshavare informeras. Under sommaren erbjuds placering på några få enheter i kommunen för de barn som har behov av plats. 

Planeringsdagar då förskolan är stängd

Hösten 2023

  • 20 september
  • 30 oktober

Våren 2024

  • 8 januari
  • 17 maj

 

När vårdnadshavare blir arbetslös

Barn till vårdnadshavare som är arbetslös har rätt till förskola 15 timmar i veckan. När en vårdnadshavare blir arbetslös ändrar hen barnets placeringstid till 15 timmar i veckan. Om vårdnadshavare har behov av mer tid för barnet i förskola kan en ansökan göras hos rektor.  
Platsen är avgiftsbelagd för barn som inte har rätt att gå allmän förskola.

Förälders skyldighet att lämna schema och kontaktuppgifter.

Vårdnadshavare ska lämna de uppgifter som krävs via kommunens hemsida via e-tjänst

Schema ska lämnas i samband med att man får en plats i förskola. Lämnas inget schema finns ingen grund för placering och såvida barnet inte har rätt till allmän förskola sägs platsen upp.

Vårdnadshavare ska i god tid informera och lämna ändring av tillsynstider/schema. Vid sena ändringar finns ingen garanti för att verksamheten kan ta emot barnet.
Detta gäller särskilt inför lov och sommarledighet. Har ni inte lämnat in tider kan man inte räkna med att lämna sitt barn på förskolan.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för en plats i allmän förskola och förskola är två månader från det datum uppsägningen inkommer till utbildningsförvaltningen. Vid arbetslöshet gäller en månads uppsägningstid. Du säger upp förskoleplatsen via kommunens e-tjänst.

De barn som ska börja i förskoleklass i augusti har rätt till sin förskoleplats till och med vecka 31, platsen upphör då automatiskt. Om barnet ska sluta tidigare måste platsen sägas upp via e-tjänst.

Du som arbetar eller studerar och har behov av barnomsorg för ditt barn efter vecka 31 måste ansöka om fritidsplats via Alvesta kommuns e-tjänst för barnomsorg. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Barnet har rätt till placering under uppsägningstiden enligt schema under förutsättning att vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Uppsägning och återplacering

Sägs en plats upp från förskola och en återplacering sker inom tre månader tas avgift ut för hela den mellanliggande tiden.
Man kan alltså inte säga upp platsen under sommarlovet.

Inkomstuppgift

Inkomstuppgift lämnas via kommunens hemsida när man blir erbjuden en plats på förskola. Den inkomst som ska lämnas är hushållets sammanlagda bruttoinkomst det vill säga före skatt delat på 12 månader.

Med hushåll menas makar, sammanboende och ensamstående. Den totala inkomsten räknas som avgiftsgrundande för makar och sammanboende, även om man inte är förälder till barnet. Om ingen inkomstuppgift lämnas faktureras avgiften efter maxtaxans högsta nivå.
För information om vad skattepliktig inkomst är se www.skatteverket.se.
Du ändrar din inkomstuppgift  via kommunens e-tjänst.

Anmälan om inkomständring

Det är viktigt att vårdnadshavare snarast anmäler inkomständring via kommunens hemsida och inkomstuppdatering kan göras från innevarande månad och framåt.
En gång om året kontrolleras om den inkomst som du lämnat stämmer med den inkomst du deklarerat till Skatteverket. De uppgifter som lämnats till kommunen kontrolleras två år tillbaka i tiden med anledning av att det tar två år innan Skatteverket har räknat ut slutgiltig deklarerad årsinkomst.
De hushåll som har betalat för låg avgift måste betala in det som fattas medan de hushåll som betalat för hög avgift får pengar tillbaka. Har du sedan tidigare skulder till kommunen dras de av från summan du skulle ha fått tillbaka.
Vårdnadshavare som var sammanboende under det år som kontrolleras har båda ansvar för att betala fakturan, men den skickas till den som är så kallad räkningsmottagare.
Skatteverket lämnar ut den deklarerade inkomsten för ett helt år, den totala årsinkomsten delas sedan upp på 12 månader.

Skuld till kommunen

Avgift som inte betalas trots påminnelser överförs till inkasso. Barn kan komma att stängas av från sin plats på grund av bristande betalning. Vårdnadshavare som har en skuld till kommunen kan inte få plats förrän skulden är betald, såvida det inte föreligger särskilda skäl. Barn som är 3–5 år har dock alltid rätt till allmän förskola.

Vad kostar förskolan

Förskoleavgift utgår enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Alvesta kommun tillämpar maxtaxa. Om ett hushåll tjänar minst 54 830 kr/månad får kommunen ta ut en maxtaxa.

Placering förskola för barn 1-2 år, 15 tim/vecka eller mer: 

År 2023 ser avgiftstaket och högst antal kronor för barn i förskolan ut så här:

1. För det första barnet är avgiftstaket 3 procent men högst 1 645 kronor.
2. För det andra barnet är avgiftstaket 2 procent men högst 1 097 kronor.
3. För det tredje barnet är avgiftstaket 1 procent men högst 548 kronor.

Yngsta barnet kallas "första barn" och nästa yngst "andra barn" och så vidare.

Placering förskola mer än 15 tim/vecka för barn 3-5 år

1. För det första barnet är avgiftstaket 2 procent men högst 1 097 kronor.
2. För det andra barnet är avgiftstaket 1 procent men högst 548 kronor.
3. För det tredje barnet är avgiftstaket 1 procent men högst 548 kronor.

Yngsta barnet kallas "första barn" och nästa yngst "andra barn" och så vidare.

Betalning

Betalning sker via faktura månadsvis 12 månader per år. Avgift betalas från inskolningens första dag och även om barnet är ledigt.
Fakturan avser innevarande månad med förfallodag månadens sista dag.

Delad faktura om vårdnadshavare ej har gemensamt hushåll

Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad om barnet, är båda platsinnehavare om båda har behov av att ha barnet placerat. Barnet har en placering, men vårdnadshavarna ska räknas som separata hushåll och får var sin räkning (delad faktura). Om bara ena vårdnadshavaren har behov av placering är den platsinnehavare och betalar platsen.

Avgiftsreducering vid barns sjukdom

Reducering av avgift ges om barnet är frånvarande på grund av sjukdom mer än 20 kalenderdagar i följd. Sjukdom ska styrkas med läkarintyg.

Byte av förskola

Vill du byta förskola måste ny ansökan göras via e-tjänsten på kommunens hemsida. Ett byte kan ske om det finns plats på förskolan utan att gå före ett annat barn rätt till plats.