Information om förskolan

Vem har rätt till plats?

Barn som bor i Alvesta kommun har rätt till plats i kommunalt bedriven förskola/fritidshem från 1 års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13. Föräldrarna måste förvärvsarbeta eller studera.
Förskolebarn kan få placering med 15 tim/vecka vid föräldraledighet eller arbetslöshet.

Ansökan

Du kan enkelt ansöka om förskola/fritidshem via webben, se fliken och menyvalet "Ansökan förskola/fritidshem" till höger. 

Vid behov av utskriven blankett, kontakta handläggare, se nedan till höger.

Placering

Inskolning börjar den dagen då platsen står till förfogande. Inga placeringar görs i regel under semesterperioden vecka 27 till och med vecka 31. Vid ansökan om placering på annan förskola uppdateras ansökningsdatumet till datumet då anmälan om ny placering inkom.

SchoolSoft

Alvestas kommunala förskolor använder SchoolSoft, som är en digital plattform där du som vårdnadshavare registrerar barnets schema för lämning och hämtning, frånvarorapportera samt följa ditt barns utveckling i förskolan.

Du kan även ta del av nyheter som berör förskolan samt skicka meddelanden till förskolans personal.

Gå in på sms.schoolsoft.se/alvesta

Inkomstuppgift

För att kunna fastställa en avgift för förskole/fritidsplats ska blanketten "Inkomstförfrågan" fyllas i alternativt lämna inkomstuppgifter via kommunens e-tjänst. Här anges familjens (hushållets)* totala avgiftsgrundande inkomst.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas;

 • Arvoden
 • Sjuk- och föräldrapenning
 • Tillfällig föräldrapenning
 • Utbildningsbidrag (beskattningsbart)
 • Arbetslöshetsersättning
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militär tjänstgöring)
 • Pensionsförmåner, vuxen.
 • Ersättning för familjehemsplacerade barn frånräknad, omkostnadsdelen.
 • Vårdbidrag
 • graviditetspenning
 • sjukpenning
 • sjukersättning
 • aktivitetsersättning
 • garantiersättning
 • närståendepenning
 • smittbärarpenning
 • rehabiliteringspenning
 • aktivitetsstöd
 • dagpenning till totalförsvarspliktiga
 • vårdbidrag (utom den del av bidraget som är beviljad för merkostnader utifrån barnets funktionsnedsättning)
 • omvårdnadsbidrag
 • familjebidrag till rekryter som ges i form av näringsbidrag

 

Detta räknas ej som inkomst:

 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Lånedelen och bidragsdelen av statligt studiemedel.
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp.
 • Handikappsersättning
 • Kommunalt bostadsstöd till handikappade
 • Socialbidrag
 • Pensionsförmåner barn
 • Underhållsstöd/bidragsförskott

Uppgifterna kommer att kontrolleras mot Skatteverkets uppgifter.
Om inkomstuppgift ej lämnas in, fastställs avgift enligt maxtaxans högsta belopp.

* "Med hushåll menas ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och 1. har eller har haft gemensamt barn eller 2. är folkbokförda på samma adress.
Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress." (Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet)

Allmän förskola

En avgiftsfri verksamhet som omfattar 525 tim/år.

Allmän förskola från höstterminen det året barnet fyller 3 år, med 525 tim/år. Verksamheten följer grundskolans läsårstider. Under hösten ska en veckas ledighet läggas in och under våren två veckors ledighet. 
Anmälan till och från Allmän förskola görs via blanketten "Förändring- till/från allmän förskola" som du hittar under "Blanketter och Dokument".

Vid byte från allmän förskola till en betalande plats ska vårdnadshavaren/vårdnadshavarna meddela detta senast en (1) månad i förväg via blankett "Förändring till/från Allmän förskola" som du hittar under "Blanketter och Dokument".

 

Avgifter

Förskole/Fritidsavgift utgår enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Alvesta kommun tillämpar maxtaxa. Om ett hushåll på minst 49 280 kr /månad får kommunen ta ut en maxtaxa på 1478 kr för barn 1.

I familjen ordnas barnen i åldersföljd så att yngsta barnet kallas "Barn 1" och näst yngsta "Barn 2" och så vidare.

Förskoleverksamhet (1-2 år)
Barn 1: 3% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 1 478 kr
Barn 2: 2% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 986 kr
Barn 3: 1% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 493 kr


Allmän förskola från 3 år, överstigande 15 tim/vecka
Barn 1: 2% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 986 kr
Barn 2: 1% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 493 kr
Barn 3: 1% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 493 kr

Exempel: En familj med tre barn; 2 år, 3 år och 10 år, har en månadsinkomst av 20 000 kr. Avgiften blir: 3% + 2% + 1% = 6% av 20 000 kr och detta är 1200 kr/månad.

Betalning

Betalning sker mot faktura, månadsvis under 12 månader per år.
Avgiften grundas på abonnemangsprincipen och det innebär att avgiften är samma varje månad. Avgift betalas även under inskolningstiden.
Fakturan avser innevarande månad med förfallodag månadens sista dag. Obetalda avgifter innebär att rätten till plats går förlorad.

Avgiftsreducering

Är barnet/barnen sjuka under en längre tid, mer än två veckor i följd, så kan del av avgiften betalas tillbaka. Utbildningsförvaltningen prövar varje enskilt ärende.
Återbetalningen gäller för de dagar som överstiger två veckor.

OBS! Ingen reducering på grund av semester, ferier eller annan ledighet.

Placeringstid

Barnets placeringstid grundas på förälderns/föräldrarnas arbets- eller studietider inklusive restider. Beslut fattas av förskolechef/rektor.

Vid placering på grund av föräldraledighet eller arbetslöshet fastställs barnets tid med hänsyn till barngruppens sammansättning och föräldrars önskemål.

Alvesta kommun använder Schoolsoft för att registrera schematider. Mindre förändringar i schemat kan uppdateras/ändras var 10:e dag.

Vid ändring/utökning av totala placeringstiden. Exempelvis till/från allmän förskola eller om man önskar gå upp/ner i tid måste det meddelas skriftligen. För allmän förskola finns blankett att fylla i.

 • Meddelas skriftligt tre månader i förväg 
 • Kan ordnas tidigare om det finns möjlighet
 • Alla är garanterade önskad utökning inom 3 månader

 

Vad gäller för de s.k. "fridagarna"?

Föräldrar har rätt att ha sitt barn under max tre dagar om året på förskola/fritidshem, även om de inte arbetar eller studerar, under förutsättning att ansvarig personal i god tid meddelats och gett sitt godkännande.

Dagarna gäller per familj. Vårdnadshavarna ska i god tid anmäla detta till respektive förskolechef/rektor.

Det är inte möjligt att spara "fridagar" till kommande år och fridagar gäller ej barn som går "allmän förskola".

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader eller en månad vid arbetslöshet.
Uppsägningen ska vara skriftlig.