Elevresor och inackorderingsstöd

Du som är gymnasielev och kan få olika slags hjälp med resor till och från skolan. Du kan även få ekonomiskt stöd till kostnader i samband med inackordering

Elevresor

Alvesta kommun ansvarar för de kostnader som du som gymnasieelev har för transport till och från skolan under vissa förutsättningar. För att du ska ha rätt till ersättning måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Du måste vara folkbokförd i Alvesta kommun
 • Avståndet mellan bostad och skola ska vara minst sex kilometer
 • Du har rätt till ersättning till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Du har rätt till ersättning för elevresa vid växelvist boende om du är under 18 år och är folkbokförd i Alvesta kommun
 • Du kan inte få ersättning för elevresa samtidigt som du får inackorderingsstöd. 

Resekort 

Alvesta kommun ersätter i första hand gymnasielever för elevresor till och från skolan med ett resekort för resor med linjetrafik. Resekortet gäller för två resor varje vardag.

För att få ett resekort  behöver du som är myndig gymnasielev eller vårdnadshavare till gymnasielev anmäla behov av elevresa till Alvesta kommun. Anmälan om behov av elevresa gäller över ett läsår, du behöver därför skicka in en ny anmälan inför varje läsår.

Vi tar emot din anmälan om behov av resekort för läsåret 23/24 från och med den 3 april 2023. 

 • Du som ska börja årskurs 1 i gymnasiet behöver ansöka så fort du har tackat ja till ditt gymnasieval, men senast 31 juli. 
 • Du som börjar årskurs 2 eller 3 ska ansöka så snart som möjligt för läsåret som börjar efter sommarlovet. 

För att få ett resekort behöver du anmäla behov av elevresa via vår e-tjänst.

E-tjänst för att anmäla behov av resekort

Alvesta kommun tilldelar dig ett resekort direkt i Länstrafiken Kronobergs app (vilken ersätter de vanliga resekorten i plast) Du behöver ha Länstrafiken Kronobergs reseapp nedladdad på din mobiltelefon och registrera ditt mobilnummer i appen. Du hittar appen via googleplay (android) eller appstore (iphone).

Du kommer att kunna resa med både tåg och buss med resekortet om du reser utanför kommungränsen.

Önskar du ett fysiskt resekort istället för ett digitalt måste du meddela detta till oss i samband med din anmälan.

Studerar du vid skola utanför Kronobergs län hör du av dig till oss via kommunens kontaktcenter.

Om du inte har möjlighet att använda vår  e-tjänst har du möjlighet att anmäla behov av resekort via blankett. Blanketten får du genom Alvesta kommuns kontaktcenter. 

Om du är elev på Alvesta Gymnasieskola men är folkbokförd i en annan kommun ska du kontakta din hemkommun .

Kom ihåg att meddela förändringar som kan påverka din rätt till elevresa.

 

Kontant ersättning - självskjutsbidrag eller kompletteringsresa

Har du inte möjlighet att ta dig till gymnasieskolan med linjetrafik eller om du har långt till närmaste hållplats har du möjlighet att ansöka om kontant ersättning genom självskjutsbidrag eller kompletteringsresa. Det innebär att du får ersättning för att på egen hand ordna med transport till skolan eller till närmaste hållplats. 

För att du ska ha rätt till kontant ersättning gäller att förutsättningarna för rätt till elevresa är uppfyllda. Dessutom måste du uppfylla något av dessa kriterier:

 • Du har minst sex kilometer till från hemmet till närmaste hållplats
 • Du har orimligt långa väntetider varje dag, mer än fyra timmar
 • Andra särskilda skäl

Ansökan görs av myndig elev eller vårdnadshavare via vår e-tjänst för kontant ersättning. Du måste skicka in en ansökan för varje läsår. Glöm inte att meddela eventuella förändringar som kan påverka din rätt till elevresa. Har du inte möjlighet att använda e-tjänst hör du av dig till administratör med ansvar för elevresor i Alvesta kommun.

E-tjänst för ansökan om kontant ersättning för elevresa (självskjutsbidrag/kompletteringsresa)
 

Resa i samband med arbetsplatsförlagt lärande (APL)/praktik

Om du är elev vid Alvesta gymnasieskola och behöver resa till din APL-plats kan du ha rätt till ersättning för dina resor. För att du ska ha rätt till ersättning ska förutsättningarna för rätt till elevresa vara uppfyllda (se ovan). Enligt huvudregeln ersätts du i första hand med ett resekort för resor med linjetrafiken. Om du inte har möjlighet att resa med linjetrafiken kan du ansöka om kontant ersättning för självsjukts eller kompletteringsresa. Ta kontakt med administratör med ansvar för elevresor i Alvesta kommun. Om du behöver bo på annan ort under APL- tiden kan du ansöka om inackorderingsstöd. 

 

Inackorderingsstöd

Du som är elev vid en kommunal gymnasieskola och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag, och därför behöver inackordera dig på studieorten kan ansöka om inackorderingsstöd.  Inackorderingsstöd är ett kommunalt bidrag för att täcka del av de ökade kostnaderna i samband med inackordering.

Studerar du vid en fristående gymnasieskola eller vid en folkhögskola kan du ansöka om inackorderingstillägg hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Följande villkor gäller:

 • Du studerar på en kommunal gymnasieskola som inte ligger i Alvesta kommun
 • Du måste vara folkbokförd i Alvesta kommun
 • Du är mottagen i första hand till utbildningen 
 • Det är så långt till studieorten att du inte kan resa dit varje dag,  eller 
 • Du har en normal skoldag som överstiger 10 h/dag dv. du är hemifrån mer än 10 timmar. 
 • Du har rätt till inackorderingsstödtill och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Du kan inte få inackorderingsstöd samtidigt som du får ersättning för elevresa. 

Information och ansökan om inackorderingstöd 

Du ansöker om inackorderingsstöd för ett läsår i taget och bidraget kan inte sökas retroaktivt. Inackorderingsstöd beviljas med minst 1/30 av gällande prisbasbelopp för varje hel kalendermånad, under ett normalt läsår för fyra månader under hösten och för fem månader under våren. stödet utbetalas till bankkonto. 

Ansökan görs av myndig elev eller av vårdnadshavare på blankett för ansökan om inackorderingsstöd och skickas till:
Förvaltningen för arbete och lärande
Alvesta kommun 
342 80 Alvesta 
Att: Administratör elevresor

Glöm inte att meddela eventuella förändringar som kan påverka din rätt till inackorderingsstöd. 

Överklagan av beslut

Överklagan handläggs av Förvaltningsrätten . Överklagan ska vara skriftlig och måste ske inom tre veckor från den dag som eleven har fått beslutet. Överklagan skickas till den myndighet som har tagit beslutet, det vill säga:
Förvaltningen för arbete och lärande
Alvesta kommun 
342 80 Alvesta 

I överklagan behöver namn, personnummer, adress, telefonnummer, vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagan bygger på framgå.