Elevresor och inackorderingstillägg

Gymnasieelever kan få olika slags hjälp med resor till och från skolan. Elever kan även få ekonomiskt stöd till kostnader i samband med inackordering

Elevresor

Gymnasieelever kan få olika slags hjälp med resor till och från skolan. Samtliga av följande villkor måste dock vara uppfyllda:

  • Eleven ska vara skriven i Alvesta kommun
  • Avståndet mellan bostad och skola ska vara minst 6 km
  • Eleven ska studera på heltid
  • Eleven får inte erhålla inackorderingsbidrag
  • Eleven får hjälp längst till och med vårterminen som man fyller 20 år

 Hjälpen kan erhållas på något av följande sätt:

  • Eleven åker med ordinarie skolskjutstransport för grundskolan (ej skolkort)
  • Eleven får skolkort eller tillfälligt skolkort
  • Eleven får bidrag till enskild resa mellan bostad och skola (för elev som inte kan åka med kollektivt färdmedel), se självskjutsbidrag nedan.
  • Eleven får bidrag till enskild anslutningsresa mellan bostad och hållplats

Beslut

Sedan 1 januari 2022 kan alla som har bussbiljett även resa med dessa på tågen. Detta gäller alla länstrafikens periodbiljetter, så även skolkorten. Det innebär att elever folkbokförda i Alvesta kommun inte längre behöver ansöka om kombinerat buss- och tågkort utan det går bra att åka även tåg med sitt ordinarie skolkort. Läs mer hos Länstrafiken.


 Alvesta kommun har beslutat att elever som bor i Alvesta kommun skall få busskort men att de kan ansöka om kombinerat tåg/busskort.

Beslutet om kombinerat tåg/busskort gäller under hela studietiden vid gymnasieskola, under förutsättning att samma förhållanden som vid beslutstillfället gäller.

Hitta de olika ansökningsdokumenten under kommunens e-tjänster och under dokument/blanketter

Självskjutsbidrag

Om det inte finns allmänna kommunikationer i närhet av din bostad, kan du istället ansöka om ett bidrag för att på egen hand ta dig till skolan eller till närmsta hållplats för kollektivtrafik.

Ansökan om självskjutsbidrag hittar du under gymnasieskolans dokument/blanketter

Inackorderingstillägg

Elever som studerar vid kommunal gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning inom vuxenutbildning söker inackorderingstillägg i sin hemkommun.  Elever som studerar vid friskola eller folkhögskola söker via Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Inackorderingstillägget kan beviljas om utbildningen inte finns på hemorten och den skolort där eleven ska studera ligger på sådant avstånd att eleven inte kan resa mellan studieorten och hemorten varje dag.

Information och ansökan om inackorderingstillägg

För att få inackorderingstillägg måste vissa villkor vara uppfyllda. Läs mer under Information om inackorderingstillägg.

En ny ansökan måste lämnas in inför varje nytt läsår.
Den som börjar första året på gymnasieskola vid höstterminens start skickar in ansökan tillsammans med definitivt antagningsbesked under augusti månad eller så snart det är möjligt.