Elevresor och inackorderingsstöd

Du som är gymnasielev och kan få olika slags hjälp med resor till och från skolan. Du kan även få ekonomiskt stöd till kostnader i samband med inackordering

Från och med hösterminen 2022 förändras hanteringen av resekort för gymnasielever. Lär mer om vad som gäller under  Nyhet gällande elevresor för gymnasielever 

Elevresor

Hemkommunen ansvarar för de kostnader som gymnasieelever ha för transport till och från skolan under vissa förutsättningar. För att du ska ha rätt till ersättning  måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Du måste vara folkbokförd i Alvesta kommun
 • Avståndet mellan bostad och skola ska vara minst sex kilometer
 • Du ska studera på heltid
 • Du har rätt till ersättning till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Du kan inte få ersättning för elevresa samtidigt som du får inackorderingsstöd. 

Alvesta kommun ersätter i första hand eleverna genom ett resekort för resor med linjetrafik. Från och med läsåret 22/23 gäller nya rutiner för att du som gymnasieelev ska få ett resekort. Läs mer om vad som gäller och vad du behöver göra under "Nyhet gällande elevresor för gymnasieelever".

Glöm inte att anmäla förändrade förhållanden som kan påverka din rätt till elevresa. Detta gör du till administratör med ansvar för elevresor i Alvesta kommun.

Kontant ersättning - självskjutsbidrag eller kompletteringsresa

Har du inte möjlighet att ta dig till gymnasieskolan med linjetrafik eller om du har långt till nämnaste hållplats har du möjlighet att ansöka om kontant ersättning genom självskjutsbidrag eller kompletteringsresa. Det innebär att du får ersättning för att på egen hand ordna med transport till skolan eller till närmanste hållplats. 

För att du ska ha rätt till kontant ersättning gäller att förutsättningararna för rätt till elevresa är uppfyllda. Dessutom måste du uppfylla något av dessa kriteriner:

 • Du har minst sex kilometer till från hemmet till närmaste hållplats
 • Du har orimligt långa väntetider varje dag, mer än fyra timmar
 • Andra särskilda skäl

Ansökan görs av myndig elev eller vådnadshavare via E-tjänst för kontant ersättning. Du måste skicka in en ansökan för varje läsår. Glöm inte att att meddela eventuella förändringar som kan påverka din rätt till elevresa. Har du inte möjlighet att använda e-tjänst hör du av dig till administratör med ansvar för elevresor i Alvesta kommun.

E-tjänst för ansökan om kontant ersättning för elevresa (självskjutsbidrag/kompletteringsresa)
 

Resa i samband med arbetsplatsförlagt lärande (APL)/praktik

Om du är elev vid Alvesta gymnasieskola och behöver resa till din APL-plats kan du ha rätt till ersättning för dina resor. För att du ska ha rätt till ersättning ska förutsättningarna för rätt till elevresa vara uppfyllda (se ovan). Enligt huvudreglen ersätts du i första hand med ett resekort för resor med linjetrafiken. Om du inte har möjlighet att resa med linjetrafiken kan du ansöka om kontant ersättning för självsjukts eller kompletteringsresa. Ta kontakt med administratör med ansvar för elevresor i Alvesta kommun. Om du behöver bo på annan ort under APL- tiden kan du ansöka om inackorderingsstöd. 

 

Beslut

Sedan 1 januari 2022 kan alla som har bussbiljett även resa med dessa på tågen. Detta gäller alla länstrafikens periodbiljetter, så även skolkorten. Det innebär att elever folkbokförda i Alvesta kommun inte längre behöver ansöka om kombinerat buss- och tågkort utan det går bra att åka även tåg med sitt ordinarie skolkort. Läs mer hos Länstrafiken.

 

Inackorderingsstöd

Du som är elev vid en kommunal gymnasieskola och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag, och därför behöver inackordera dig på studieorten kan ansöka om inackorderingsstöd.  Inackorderingsstöd är ett kommunalt bidrag för att täcka del av de ökade kostnaderna i samband med inackordering.

Studerar du vid en fristående gymnaseskola eller vid en folkhögskola kan du ansöka om inackorderingstillägg hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Följande villkor gäller:

 • Du studerar på en kommunal gymnasieskola som inte ligger i Alvesta kommun
 • Du måste vara folkbokförd i Alvesta kommun
 • Du är mottagen i första hand till utbildningen 
 • Det är så långt till studieorten att du inte kan resa dit varje dag,  eller 
 • Du har en normal skoldag som överstiger 10 h/dag dv. du är hemifrån mer än 10 timmar. 
 • Du har rätt till inackorderingsstödtill och med vårterminen det år du fyller 20 år.
 • Du kan inte få inackorderingsstöd samtiigt som du får ersättnig för elevresa. 

Information och ansökan om inackorderingstöd 

Du ansöker om inackorderingsstöd för ett läsår i taget och bidraget kan inte sökas retroaktivt. Inackorderingsstöd beviljas med minst 1/30 av gällande prisbasbelopp för varje hel kalendermånad, under ett normalt läsår för fyra månader under hösten och för fem månader under våren. stödet utbetalas till bankkonto. 

Ansökan görs av myndig elev eller av vårdnadshavare på blankett för ansökan om inackorderingsstöd och skickas till:
Förvaltningen för arbete och lärande
Alvesta kommun 
342 80 Alvesta 
Att: Administratör elevresor

Glöm inte att meddela eventuella förändringar som kan påverka din rätt till inackorderingsstöd. 

Överklagan av beslut

Överklagan handläggs av Förvaltningsrätten . Överklagan ska vara skriftlig och måste ske inom tre veckor från dendag som eleven har fått beslutet. Överklagan skickas till den myndighet som har tagit beslutet, det vill säga:
Förvaltningen för arbete och lärande
Alvesta kommun 
342 80 Alvesta 

I överklagan behöver namn, personnummer, adress, telefonnummer, vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagan bygger på framgå.